Siirry pääsisältöön
Hoivaköyhyyden Merkkejä Näkyy Ympärivuorokautiseen Hoitoon Pääsyssä Ja Hoidon Laadussa

Hoivaköyhyyden merkkejä näkyy ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyssä ja hoidon laadussa

Tampereen, Turun ja Helsingin yliopiston tutkijoiden toteuttamassa haastattelututkimuksessa tarkasteltiin hoivakodeissa asuvien muistisairaiden henkilöiden kohtaamattomia hoidontarpeita läheisten näkökulmasta. Haastattelujen perusteella hoitoon pääseminen saattoi edellyttää paitsi mittavia hoidontarpeita ja avointa paikkaa, myös jo todentuneita riskejä. Hoitopaikan saaminen ei myöskään kaikkien kohdalla ollut johtanut tarpeita vastaavaan hoitoon.

Tutkimuksessa hyödynnettiin professori Teppo Krögerin (2022) luomaa hoivaköyhyyden konseptia, jolla tarkoitetaan sitä, että henkilö tarvitsee palveluita, mutta ei tarpeestaan huolimatta näitä saa. Hoivaköyhyys voi kohdistua perustarpeisiin (ravinto, hygienia, pukeutuminen), arjen tarpeisiin (kuten lääkkeiden ottaminen ja liikkuminen paikasta toiseen) ja sosioemotionaalisiin tarpeisiin. Absoluuttista hoivaköyhyyttä on, kun henkilö ei saa lainkaan hoitoa, kun taas suhteellinen hoivaköyhyys, jota tässä tutkimuksessa tarkasteltiin, viittaa siihen, ettei saatu hoito vastaa hoidontarpeita.

Tutkijat haastattelivat pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavien hoivakotiasukkaiden läheisiä selvittääkseen, miltä hoitoon pääsy ja saatu hoito näyttävät Suomessa läheisten silmin katsottuna.

Läheisten näkökulmasta ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan muistisairautta sairastavalle ihmisille vasta sitten, kun kaikki muut palvelut ovat osoittautuneet riittämättömäksi. Läheiset kuvasivat, miten hoivakotipaikan saaminen saattoi edellyttää sitä, että esimerkiksi vaaratilanteen riski oli jo käynyt toteen. Usein ympärivuorokautista hoitoa oli edeltänyt yksi tai useampi sairaalajakso. Moni läheinen kertoi myös omaishoitajien uupumisesta, ja joissakin tapauksissa hoivakotipaikka oli mahdollistunut vasta sitten, kun omaishoitajan oma terveys oli heikentynyt siinä määrin, ettei tämä kyennyt enää hoitamaan muistisairasta läheistään.

Osa läheisistä kuvasi ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymistä helpotuksena, mutta joidenkin kohdalla kohtaamattomia hoidontarpeita ja jopa kaltoinkohtelua koettiin myös hoivakodissa. Läheisten kokemus hoidon laadusta vaihteli huomattavasti yksiköiden välillä. Eniten läheiset olivat huolissaan kohtaamattomista perustarpeista. Osa läheisistä koki, että heidän näkemyksensä sivuutettiin, eikä asioiden esille nostaminen ollut johtanut tilanteiden korjaamiseen.

”Läheisten ja hoivakotien henkilöstön välistä vuorovaikutusta tulisi tutkimuksen perusteella parantaa. Konfliktitilanteita varten tulisi luoda selkeä protokolla, jonka avulla erimielisyyksiä voitaisiin ratkaista rakentavalla ja potilaskeskeisellä tavalla”, kertoo tutkija Jenny Paananen Turun yliopistosta.

Tutkimuksen tulosten mukaan pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavien hoidossa on havaittavissa hoivaköyhyyden merkkejä. Havainto on huolestuttava, sillä ympärivuorokautista hoitoa ollaan Suomessa vähentämässä entisestään kustannusten säästämiseksi.

”Ympärivuorokautisen hoidon vähentäminen tilanteessa, jossa väestö ikääntyy, uhkaa paitsi hoidettavien ja heidän läheistensä sekä hoitoalan ammattilaisten hyvinvointia, myös koko hyvinvointivaltion olemassaoloa”, toteaa yliopistotutkija Jari Pirhonen Tampereen yliopistosta.

 

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Jari Pirhonen, jari.pirhonen@tuni.fi, puhelin: 050 4765 985

Tutkija Jenny Paananen, jekrni@utu.fi, puhelin: 0415493775

Professori Jenni Kulmala, puhelin: 050 4395422

 

Lue lisää tutkimusjulkaisusta: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01488376.2024.2369115?src=

Lue lisää muistitutkimushankkeista:

https://www.muistisairaatyhteiskunnassa.fi/

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae