Siirry pääsisältöön
Useita osatutkimuksia sisältävän tutkimusprojektin keskeinen tarkoitus on kuvata iäkkäiden jyväskyläläisten terveyttä ja fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista toimintakykyä ja niissä ikääntymisen myötä tapahtuvia muutoksia ja muutosten taustalla olevia elinoloihin ja elintapoihin liittyviä tekijöitä. Lisäksi tavoitteena on selvittää kuolleisuutta ennustavia tekijöitä, eroja eri ajankohtina syntyneiden kohorttien välillä, toimintakyky- ja terveystarkastusten toteuttamista, liikuntaintervention toteuttamismahdollisuuksia osana kaupungin liikuntatoimen kehittämistä, elinympäristön yhteyksiä iäkkään väestön liikkumiseen ja kaupunki-maaseutuväestöjen eroja ja eroja glostrupilaisten, göteborgilaisten ja jyväskyläläisten iäkkäiden ihmisten välillä.  Tavoitteena on myös tutkimusmenetelmien kehittäminen erityisesti toimintakyvyn arviointia varten.

Tutkimuksen suunnittelu aloitettiin vuonna 1985 ja tutkimusaineistot koottiin vuosien 1988 ja 2004 välillä. Tutkimus sisältää useita seuruututkimuksia. Tutkimuksiin on osallistunut yli 2500 tutkittavaa.  Tutkimusten tuloksia on esitetty noin 150:ssä alan kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä ilmestyneissä julkaisussa ja lukuisissa suomenkielisissä julkaisuissa. Tutkimuksista on valmistunut 50 pro gradu-tutkielmaa ja useita lisensiaatin tutkielmia. Tutkimusten aineistoja on käytetty 23 väitöskirjatyössä. Yksityiskohtaiset kuvaukset Ikivihreät -tutkimusprojektista ja siinä käytetyistä menetelmistä on julkaistu Gerontologia-lehden toimintakykytutkimuksen teemanumerossa 4/2013.

Rahoittajat
Suomen Akatemia, Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, Opetusministeriö, Suomen Lions-liitto ry., Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän yliopisto sekä useat eri tahot Glostrupissa ja Göteborgissa.

Tutkimusryhmä
Tutkimusprojektin johtoryhmänä ja vastuullisina tutkijoina toimivat vuodesta 1985 lähtien Eino Heikkinen, Riitta-Liisa Heikkinen ja Isto Ruoppila. Tutkimuksen eri vaiheisiin on osallistunut yli 30 varttunutta ja nuorempaa tutkijaa. Vuonna 2010 eri osatutkimusten vastuu jaettiin senioritutkijoiden kesken. Tutkimustiedostojen ylläpidosta vastaa Markku Kauppinen (markku.kauppinen@jyu.fi).

Yhteyshenkilö: Professori Taina Rantanen, taina.rantanen@jyu.fi, Jyväskylän yliopisto

Yhteistyötahot
Jyväskylän yliopiston psykologian, kasvatustieteen, tilastotieteen ja sosiologian laitokset; Jyväskylän kaupunki; Department of Social Medicine, University of Copenhagen; Glostrup Population Studies, Glostrup County Hospital, Denmark; Institute of  Gerontology, University College of Health Sciences, Jönköping; Department of Geriatric Medicine, Göteborg University, Sweden.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae