Siirry pääsisältöön

Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA)

Yhteiskuntapolitiikan keskiöön on kansallisesti ja globaalisti nostettu kysymys siitä miten voidaan parhaiten tukea ikääntyneiden hyvinvointia sekä vastata nyt ja tulevaisuudessa avun ja palveluiden tarpeeseen. Asuinoloilla, asuinympäristöllä ja sosiaalisilla suhteilla on havaittu olevan keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja toimintakyvyn säilyttämiselle, ja viime vuosina onkin nopealla tahdilla kehitetty uusia asumisen vaihtoehtoja erityisesti ikääntyneille ihmisille. Toisaalta yhteisöllisyyden vahvistaminen asuinalueilla on tärkeä keino, jolla voidaan edistää kaikenikäisten kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta yhteisössä. Asiaa koskevat tutkimustieto on kuitenkin niukkaa.

Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus -tutkimus- ja kehittämishanke ASUVA (6/2016 – 5/2017) kartoitti kotimaisia ja kansainvälisiä asumisen ja asuinalueiden kehittämisen ratkaisuja. Tarkastelimme erityisesti yhteisöllisyyttä painottavia malleja ml. hoivan ja asumisen yhdistävät mallit.

Tavoitteena oli:

  • koota tietoa erityisesti siitä, millaisin keinoin yhteisöllisyyttä pyritään edistämään, ketkä ovat keskeisiä toimijoita ja miten toimintaa organisoidaan.
  • selvittää miten erilaiset mallit ovat yhteydessä asukkaiden kokemaan hyvinvointiin ja osallisuuteen yhteisössä sekä miten ne vastaavat avun ja palveluiden tarpeeseen.
  • jäsentää olemassa olevaa tietoa ja luoda uutta tietoa kirjallisuuskatsausten ja tapaustutkimusten avulla.

Tietoa kerättiin julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin toimijoilta sekä asukkailta itseltään kyselyjen, ryhmäkeskustelujen ja haastattelujen avulla. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää viranomaiset ja poliittiset päätöksentekijät, asumisen ja palveluiden suunnittelijat ja toteuttajat sekä kansalaiset ja kansalaisjärjestöt.

Keskeiset käsitteet: asuminen, asuinalue, asuinympäristöt, yhteisöllisyys, hyvinvointi, osallisuus, ikäystävällinen, ikääntyneet, asumispalvelut, hoivapalvelut, muistisairaus, yhteisöasuminen.

Rahoittajat
Valtioneuvoston kanslian VN-TEAS rahoitus

Tutkijaryhmä
Vastuullinen tutkija
FT, Dosentti Outi Jolanki, Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö

Yhteistyökumppanit
Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter
Ikäinstituutti
Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Tutkimus- ja selvityshankkeen sivut

 

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae