Siirry pääsisältöön
Liikuntakyvyn heikkeneminen vanhuudessa vaikeuttaa ulkona liikkumista ja toisinaan jopa kokonaan estää asunnosta poistumisen. Palvelurakenteen muutos laitosmaisista palveluista avopalveluihin on johtanut siihen, että kotipalvelun turvin omissa asunnoissaan asuu yhä huonokuntoisempia vanhuksia. Vapaaehtoistyö on sosiaalisen pääoman tärkeä määrittäjä ja hyvinvoinnin korrelaatti. Tämän tutkimuksen avulla selvitetään, lisääkö vapaaehtoistyöntekijän avulla toteutettu ulkoiluinterventio vakavista liikuntakyvyn ongelmista kärsivien henkilöiden elämänlaatua ja hyvinvointia. VAU- hanke alkoi vuonna 2008. Yksilöllinen ja vanhuksen intresseihin perustuva ulkoiluohjelma kesti kolme kuukautta, jona aikana tapaaminen vapaaehtoistyöntekijän kanssa järjestettiin kerran viikossa. VAU-hankkeen tutkimusasetelma oli satunnaistettu koe ja päävastemuuttuja elämänlaatu. Interventioryhmälle ulkoilujakso toteutettiin heti ja kontrolliryhmälle kolmen kuukauden odotusjakson jälkeen. VAU-hanke järjesti yhdeksän kolmipäiväistä 12 tuntia kestävää vapaaehtoistyöntekijöiden koulutusta.Tietoa terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista kerättiin standardoidun haastattelulomakkeen avulla sekä vapaaehtoistyöntekijöiltä että avun saajilta ennen ulkoiluinterventiota sekä sen jälkeen. Lisäksi 22 avun saajaa osallistui teemahaastatteluun, jossa keskusteltiin heidän kokemuksistaan hankkeessa. Hankkeeseen osallistui 122 ulkoiluapua saanutta henkilöä henkilöä ja 48 vapaaehtoistyöntekijää.


Rahoittajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Raha-automaattiyhdistys

Tutkimusryhmä
Vastuullinen tutkija
Prof. Taina Rantanen taina.rantanen@jyu.fi, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Tohtoriopiskelija
Irma Äyräväinen, terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Keskeiset julkaisut
von Bonsdorff MB, Rantanen T. Benefits of formal voluntary work among older people – A review. Aging, Clinical Experimental Research 2011:23;162-9.

Äyräväinen I, Lyyra T-M, Lintunen T, Rantanen T. Vastavuoroisuus ikääntyneiden ihmisten vapaaehtoistyössä apua saaneiden henkilöiden kokemana. Gerontologia 26(3):172-182, 2012.

Räihä K, Äyräväinen I, Rantakokko M, Lyyra T-M, Rantanen T. Toiminnan mielekkyys vapaaehtoistyössä. Gerontologia 2012;26(4):224-234.

Yhteistyötahot
GeroCenter
Jyväskylän kaupunki

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae