Siirry pääsisältöön

Jyväskylän yliopiston aktiivisena vanhenemisen mittari (UJACAS)

Ohjeita aktiivisena vanhenemisen mittarin käyttöön

Aktiivisena vanheneminen on yksi yleisimmin käytetyistä positiivisen gerontologian käsitteistä. Maailman terveysjärjestö määritteli aktiivisena vanhenemisen vuonna 2002 seuraavasti: ”Aktiivisena vanheneminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet terveyteen, osallisuuteen ja turvallisuuteen elämänlaadun edistämiseksi ihmisten vanhetessa…ottaen huomioon kunkin tarpeet, tavoitteet ja voimavarat”.  (World Health Organization, 2002).  Määritelmän tarkoituksena on ohjata yhteiskuntapoliittista tavoitteenasettelua. WHO:n määritelmää voidaan käyttää mm. vertailtaessa eri maiden lakien ja yhteiskuntaelämän ikäystävällisyyttä.

Tutkittaessa iäkkäitä ihmisiä pitää määritellä, mitä aktiivisena vanheneminen on iäkkään ihmisen omassa elämässä. Olemme ottaneet mittarin kehittämisen pohjaksi seuraavan määritelmän: Aktiivisena vanheneminen on yksilön pyrkimys aktiivisuuteen omien tavoitteidensa, kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaan.  Määritelmä ottaa huomioon aktiivisena vanhenemisen neljä keskeistä näkökulmaa: tavoitteet (halu toimintaan), toimintakyky (kyky toimintaan), autonomia (mahdollisuus haluttuun toimintaan) ja aktiivisuus (toiminnan useus ja määrä).  Taustalla on ajatus, että yksilö oman toimijuutensa avulla pyrkii edistämään omaa hyvinvointiansa.

Aktiivisena vanhenemisen mittari (UJACAS)

UJACAS on määrällinen mittari, jolla tutkitaan aktiivisena vanhenemista ikääntyessä. Emme ole kuitenkaan asettaneet tarkkoja ikärajoja sille, kuka on ikääntynyt. UJACAS-mittarissa arvioidaan 17 eri toimintoa neljästä eri näkökulmasta (tavoitteet, toimintakyky, autonomia ja aktiivisuus) ja mitta-asteikon vaihteluväli on 0–272.  Vastausvaihtoehdot on muotoiltu niin, että ne sopivat kuhunkin kysymykseen ja numeroitu nollasta (esimerkiksi vähiten aktiivinen) neljään (esimerkiksi kaikkein aktiivisin). Tulos saadaan laskemalla vastausten pisteet yhteen. Pisteet voidaan laskea kultakin osa-alueelta erikseen ja laskemalla osa-alueiden pisteet yhteen saadaan kokonaispistemäärä. Kullakin osa-alueella saa olla korkeintaan kaksi puuttuvaa vastausta ja koko mittarista voi puuttua korkeintaan kahdeksan vastausta. Jos vastauksessa on puuttuvia tietoja, mittarin pistemäärän voi korjata vertailukelpoiseksi seuraavan kaavan mukaan: (summa/vastausten lukumäärä)*kysymysten lukumäärä.

Mihin käyttöön UJACAS-mittari soveltuu?

UJACAS-mittaria voidaan käyttää ikääntyvien ihmisten tutkimuksessa ja käytännön työssä. Se mittaa yksilön pyrkimystä aktiivisuuteen keskeisillä elämän osa-alueilla. Mittari kuvaa ikääntyvien ihmisten aloitteellista toimintaa. Vanhenemistutkimuksessa UJACAS tuottaa tietoa vanhenemisesta positiivisesta näkökulmasta. Sitä voidaan hyödyntää myös, kun arvioidaan aktiivisena vanhenemista edistävien interventioiden vaikuttavuutta.

Mittarin kehittäminen

Mittarin kehittäminen oli monivaiheinen prosessi, jossa kiinnitettiin erityistä huomiota pilottitutkimukseen osallistuneiden iäkkäiden ihmisten antamaan palautteeseen ja osioiden ominaisuuksien määrälliseen analysointiin. Ensimmäiseksi asiantuntijapaneeli loi mittariluonnoksen, sen jälkeen pilottiaineistossa analysoitiin osioiden, osa-alueiden ja kokonaispistemäärän reliabiliteettia ja validiteettia. Lisäksi teimme kaksi kohderyhmähaastattelua ja lopuksi testasimme mittarin tulosten pysyvyyttä toistomittaustutkimuksella.

Psykometriset ominaisuudet

UJACAS kyselylomake sisältää 17 eri toimintoa, joita arvioidaan neljällä osa-alueella, joiden summat muodostavat neljä osapistemäärää. Kokonaispistemäärä on vähintään 0 ja enintään 272. UJACAS pisteet on validoitu vertaamalla niitä muihin aktiivisuuden ja hyvinvoinnin mittareihin sekä toimintaterapeutin arvioon. Validiteetti ja reliabiliteetti olivat hyviä. Osioanalyysi osoitti, että UJACAS-mittarin antama kokonaispistemäärä kuvaa aktiivisena vanhenemista tiivistetyssä muodossa. Alustavat analyysit viittaavat siihen, että aktiivisena vanheneminen on suotuisaa hyvinvoinnin kannalta.

Heikkoudet

UJACAS-mittari saattaa tuottaa sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia, sillä aktiivista elämäntapaa arvostetaan länsimaissa. Toinen rajoitus liittyy siihen, että mittari on kehitetty Suomessa, jossa vallitsee pohjoismainen kulttuuri, ja käyttö muissa kulttuureissa saattaa vaatia uutta validointia.

Vahvuudet

Kun kehitimme mittaria, huomioimme tarkasti osallistujilta saadun palautteen. Käyttäjien osallistamisella ikääntymistutkimuksessa on etuja. Ensinnäkin ikääntyvien ihmisten tulisi voida vaikuttaa heitä koskevaan tutkimukseen. Toiseksi, relevanttien tutkimustulosten tuottaminen ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnista on todennäköisempää, jos he ovat itse päässeet vaikuttamaan siihen, mitä ja kuinka asiaa tutkitaan. Muut vahvuudet ovat aktiivisena vanhenemisen määritelmän ja mittariosioiden käsitteellinen analyysi, joka edelsi mittariluonnosta, ja aktiivisena vanhenemisen määritteleminen myös yksilötasolla, joka oli pohjana mittarin kehittämiselle.

Mittarin käyttöönotto ja kulut

UJACAS-mittarin käyttö on maksutonta. Saadaksesi mittarin käyttöösi, pyydämme sinua rekisteröitymään UJACAS-käyttäjäksi. Mittari on tällä hetkellä saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Jos olet kiinnostunut kääntämään mittarin jollekin muulle kielelle, kerro siitä rekisteröitymislomakkeella. Pyydämme sinua ilmoittamaan yhteystietosi, kirjoittamaan lyhyen kuvauksen suunnittelemastasi tutkimuksestasi ja sen aikatulusta sekä hyväksymään mittarin käyttöehdot.

UJACAS tutkimusryhmän puolesta,

Taina Rantanen, Gerontologian ja kansanterveyden professori, Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, taina.rantanen@jyu.fi.

Rekisteröidy UJACAS-käyttäjäksi ja lataa mittari suomeksi

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae