Siirry pääsisältöön

Monisairaan iäkkään hoito

Iäkkäille henkilöille suunnatut sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat laajan kokonaisuuden, joka ulottuu ennaltaehkäisevistä palveluista akuuttihoitoon ja toisaalta elämän loppuvaiheen hoitoon, ja jossa toimii useita sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmiä. Iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä yhteiskunnan näkökulmasta kasvavan hoidon tarpeen hallinta

edellyttää kuitenkin tarkoituksenmukaisia, oikea-aikaisia ja vaikuttavia palveluita. Varsinkin terveydentilan tai toimintakyvyn muuttuessa äkisti hoidon tulisi järjestyä joutuisasti ja laadukkaasti, jotta toipumiselle ja kotona asumisen jatkumiselle olisi mahdollisimman hyvät edellytykset. Toisaalta pitkäaikaissairaudet tulee hoitaa hyvin niiden aiheuttaman haitan minimoimiseksi ja äkillisten sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisemiseksi.

Koska iäkkäät ihmiset ovat hyvin heterogeeninen ihmisjoukko, hoidon suunnittelussa ja hoitoa toteutettaessa olisi pystyttävä huomioimaan erilaiset yksilölliset terveydentilaan ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Valitettavasti vanhuspotilaiden erityispiirteet ja geriatriset oireyhtymät, kuten muistisairaudet ja gerastenia, jäävät yleisyydestään huolimatta usein huomioimatta tavanomaisessa hoidossa. Lisäksi erilaiset lääkitykseen liittyvät ongelmat ovat yleisiä. Laaja-alaiseen geriatriseen arviointiin (comprehensive geriatric assessment, CGA) perustuva hoito ja kuntoutus on vaikuttavaa, mutta satunnaistettujen tutkimusten tulokset eivät toteudu käytännön kliinisessä työssä toivotulla tavalla.

Hankkeen tavoitteena on tutkia pitkäaikaissairauksien ja akuuttien sairauksien hoitoa sekä toisaalta iäkkäille suunnattujen palveluiden toimintaa, vaikuttavuutta ja laatua niin asiakkaan kuin terveydenhuoltojärjestelmänkin näkökulmasta. Tärkeitä tutkimuskohteita ovat hoitotuloksia ennustavat tekijät, joita voidaan hyödyntää hoidon ja palveluiden kohdentamisessa, sekä suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään soveltuvien mittareiden ja arvioinnin työkalujen kehittäminen, arviointi ja implementointi. Hanke kohdistuu erityisesti kolmeen haavoittuvaan potilasryhmään: kotihoidon asiakkaisiin, sairaalahoitoon akuutin sairastumisen tai vamman vuoksi joutuneisiin potilaisiin sekä monisairaisiin iäkkäisiin potilaisiin, joille suunnitellaan raskaita toimenpide- tai lääkehoitoja (esim. syöpäpotilaat). Tärkeitä näkökulmia ovat lääkkeiden käyttö, toimintakyky ja laaja-alaisen geriatrisen arvioinnin (comprehensive geriatric assessment, CGA) käyttö. Tutkimustyö liittyy kiinteästi iäkkäiden potilaiden hoidon kehittämiseen Pirkanmaan hyvinvointialueella, erityisesti Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Aineistoina käytetään kotihoidon RAI-tietoja (Resident Assessment Instrument), Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaaloiden ja THL:n Hoitoilmoitusrekisterin hoitoilmoitustietoja, sairauskertomuksia sekä erikseen kerättäviä tutkimusaineistoja Tampereen yliopistollisesta sairaalasta. Lisäksi tutkimusryhmä tekee yhteistyötä Tampereen yliopistollisen sairaalan (gastrokirurgia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, suusairaudet, infektiosairaudet, onkologia, traumatologia, sairaala-apteekki), Tekonivelsairaala Coxan ja THL:n tutkijoiden kanssa.

Tutkimushanke on yhteinen Helsingin yliopiston geriatrian tutkimusryhmän kanssa.

 

Tutkimuksen rahoittaja

valtion tutkimusrahoitus, Tays tukisäätiö, Tampereen Lääkäripäivien kohdeapuraha

 

Tutkimusryhmä

Vastuulliset tutkijat

LT Hanna Kerminen, hanna.kerminen@tuni.fi, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto

professori Esa Jämsen, esa.jamsen@helsinki.fi, Lääketieteellinen tiedekunta (Clinicum), Helsingin yliopisto

 

Tutkijatohtorit

LT Lauri Seinelä, lauri.seinela@tuni.fi, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto

Yliopistonlehtori Heini Huhtala, heini.huhtala@tuni.fi, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet), Tampereen yliopisto

Väitöskirjatutkijat

LL Heidi Mörttinen-Vallius: Opioidien käyttö kotihoidon asiakkailla

LL Riina Husu: Lonkkamurtumapotilaiden uudet murtumat ja sairaalahoitojaksot

LL Emma Knuuttila: Iäkkäillä vältettävien lääkkeiden käyttö sairaalahoidossa ja sen yhteys hoidon kestoon, readmissioihin ja hoidon haittatapahtumiin.

LL Jukka Rönneikkö: Kotihoidon RAI gerontologisen arvioinnin kohdentamisen työkaluna

proviisori Jasmin Paulamäki: Iäkkäillä vältettävät lääkkeet – vältettävien lääkkeiden käyttöä selittävät tekijät suomalaisissa sairaanhoitopiireissä ja kotihoidon potilailla

 

Yhteistyötahot

Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (Marja Jylhä tutkimusryhmineen)

Pirkanmaan hyvinvointialue (Maarit Bärlund, Elina Mattila, Ville Mattila, Jaana Syrjänen, Terhi Toivo, Pia Österlund, Saara Markkanen, Anna Norppa)

Itä-Suomen yliopisto (Sirpa Hartikainen)

THL:n Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen -yksikkö (Mari Aaltonen, Harriet Finne-Soveri)

Fimea (Johanna Jyrkkä)

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae