Siirry pääsisältöön

Moniammatillinen ja moderni sote

Iäkkään potilaan hoidon suunnittelu edellyttää hänen kokonaistilanteensa selvittämistä, sillä ajankohtaisen terveysongelman rinnalla iäkkäillä potilailla on usein pitkäaikaissairauksia, geriatrisia oireyhtymiä (kuten muistisairaudet, vajaaravitsemus, kaatuilu ja gerastenia l. frailty), lääkehaittoja ja oireita, jotka vaikuttavat ennusteeseen, toipumiseen ja kuntoutumiseen. Myös sosiaalinen tilanne ja elinympäristö voivat vaikuttaa arjessa selviytymiseen ja hoitomahdollisuuksiin. Nykyisellään nämä tiedot ovat huonosti saatavilla eikä geriatristen ongelmien tunnistamiseen ole vakiintuneita käytäntöjä, vaikka tietoja varsinkin toimintakyvystä ja kognitiosta tarvittaisiin hoidon suunnittelun tueksi sekä toisaalta hoidon laadun seurannassa. Iäkkään potilaan hoidon tulee tähdätä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen.

Tässä tutkimushankkeessa kehitetään eri ammattiryhmien käyttöön, sähköisiin tietojärjestelmiin ja eri toimintaympäristöihin (ml. mobiilikäyttö) soveltuvia työkaluja iäkkään potilaan arviointiin. Tärkeää on erityisesti toimintakyvyn arvioiminen ja gerastenian (frailty) tunnistaminen hoitoketjun eri vaiheissa. Työkalujen ohella selvitetään akuuttihoidon hoitoketjuja ja potilaiden siirtymisiä pyrkien tunnistamaan toimintatapoja, jotka eivät tuota terveyshyötyä. Erityisesti kiinnitetään huomiota uusiin päivystys- ja sairaalakäynteihin sekä niiden syihin ja riskitekijöihin.

Tavoitteena sekä potilaiden että hoitoketjujen arvioinnissa on hyödyntää olemassa olevaa, rutiinisti kerättyä tietoa, jota täydennetään eri mittareiden kohdennetulla käytöllä. Tiedonlouhinnalla sairauskertomuksista voitaisiin esimerkiksi ”liputtaa” geriatriset riskipotilaat ja ohjata heidät jo ensihoidosta geriatriseen yksikköön hoitoon ohi päivystyksen. Tutkimusryhmän kiinteä yhteys niin lääkäreiden kuin ensihoitajien ja sairaanhoitajien koulutukseen mahdollistaa työkalujen testaamisen esimerkiksi simulaatio-opetuksessa sekä tutkimustiedon kytkemisen koulutukseen.

Hanke käynnistyy syksyn aikana tarkasteltavien hoitoketjujen ja mittareiden valinnalla ja yhteistyön rakentamisella tarvittavan it-osaamisen (tiedonhallinta, tiedonlouhinta, käyttöliittymät) hankkimisella.

Lisätiedot: Esa Jämsen, esa.jamsen@uta.fi

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae