Siirry pääsisältöön

Avoin työpaikka: Tohtorikoulutettava, Ikääntyvien funktionaalinen toimintakyky ja liikkumiskyky puettavilla antureilla mitattuna -projekti

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana tohtorikoulutettavan tehtävä, 1.12.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi.

Liikuntatieteiden yliopistotasoinen koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa.

Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Tiedekunnassa on kolme tieteenalaryhmää: liikuntabiologia, liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet sekä terveystieteet. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian Tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu on yksi kuudesta Jyväskylän yliopiston tohtorikoulusta ja siihen kuuluu kolme tohtoriohjelmaa; liikuntatieteiden tohtoriohjelma, liikuntabiologian tohtoriohjelma ja terveystieteiden tohtoriohjelma.

Haemme tohtorikoulutettavaa työskentelemään “Ikääntyvien funktionaalinen toimintakyky ja liikkumiskyky puettavilla antureilla mitattuna” –projektiin, joka on rahoitettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja KU Leuvenin välillä. Projektin kantava ajatus perustuu siihen, että ikääntymisen tiedetään olevan yhteydessä fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen. Jotta näitä muutoksia havaittaisiin aikaisessa vaiheessa, ihmisen liikettä pitäisi kyetä rekisteröimään arkioloissa laboratorioista riippumatta. Puettavia antureita voidaan käyttää tähän tarkoitukseen, mutta lisätutkimus on vielä tarpeen, jotta voidaan selvittää, mitkä muuttujat muuttuvat iän mukana, sekä voidaanko näiden muuttujien avulla ennustaa tulevaa itsenäisyyden heikentymistä. Menetelmät, joita tässä projektissa on tarkoitus käyttää funktionaalisen toimintakyvyn ja liikkumiskyvyn mittaamiseen on puettavat anturit (kiihtyvyysanturi, intertiaalimittajärjestelmä) ja kohdepopulaationa ovat itsenäisesti asuvat iäkkäät henkilöt.

Tohtorikoulutettavan tehtäviin kuuluvat jatko-opintosuunnitelman laatiminen molempien yliopistojen tohtorikouluihin hyväksymiseksi, suunnitelman toteuttaminen, väitösopintojen suorittaminen sekä muissa projektiin liittyvissä tehtävissä avustaminen. Tohtorikoulutettava osallistuu myös avustaviin opetus- ja ohjaustehtäviin ja niihin liittyviin muihin tehtäviin. Tähän projektiin liittyviä jatko-opintoja ohjaavat tohtori Evelien Van Roie, professori Christophe Delecluse and tohtori Timo Rantalainen. Aineisto väitöskirjan kirjoittamiseen koostuu laboratoriossa mitatuista toimintakykymittauksista, sekä arkielämässä mitatusta kiihtyvyysanturimittausaineistosta.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään soveltuvaa maisterin tutkintoa (esim. liikuntatieteistä, kuntoutustieteistä, biomedikaalisista tieteistä tai biomedikaalisesta tekniikasta) sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tohtorikouluttavalta edellytetään halukkuutta osallistua useiden kuukausien liikkuvuusjaksoihin molemmilla yliopistoilla. Lisäksi edellytetään ohjelmointitaitoja (Matlab, python, R tai jokin vastaava ohjelmointikieli) ja perusymmärrystä tilastomenetelmistä.

Eduksi katsotaan vahva kiinnostus ikääntymisen vaikutuksesta toiminta- ja liikuntakykyyn, sekä hyvä ymmärrys jollakin seuraavista aloista: signaalianalyysi, gerontologia, biomekaniikka tai kävelyanalyysi. Lisäksi eduksi katsotaan kyky työskennellä itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä, sekä kiinnostus toimia kansainvälisessä tutkimusryhmässä. Hollannin tai suomen kielen taitoa pidetään etuna, mutta se ei ole edellytys tehtävään valitsemiseksi.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta.

Kokonaispalkkasi tohtorikoulutettavan tehtävässä on noin 2 200 – 2 700 euroa kuukaudessa, riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.

Tehtävään  valittaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja antavat

Dr Timo Rantalainen , email: timo.rantalainen@jyu.fi; tel: +358408053252

Dr. Evelien Van Roie, email: evelien.vanroie@kuleuven.be, tel: +32 16 37 94 31

Prof. Dr. Christophe Delecluse, email: christophe.delecluse@kuleuven.be, tel.: +32 16 32 90 76

ja hallintopäällikkö Heikki Herva, heikki.herva@jyu.fi; +358504432400.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää englanninkielisinä pdf-muodossa:

1. CV

2. Vapaamuotoinen hakemus-/motivaatiokirje. Cover letter (please explain your motivation to apply),

3. Selvitys aikaisemmasta kokemuksesta ja osaamisesta signaalin analysoinnissa/gerontologiassa/biomekaniikassa/kävelyn analysoinnissa ja mahdollinen kokemus Matlab/Python tai muusta soveltuvasta ohjelmoinnista.

4. Julkaisuluettelo

5. Suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot.

Hakemus tulee jättää viimeistään 22.11.2019 sähköisellä hakulomakkeella.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae