Siirry pääsisältöön

Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA)

Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA)

ASUVA (Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus) tutkimus ja kehittämishanke saa rahoituksensa Valtioneuvoston kanslian VN-TEAS rahoituksesta (248.000€) ja sen kesto on 6/2016 – 2/2017. Kilpailuun osallistui 11 hakemusta, joista ASUVA-hanke sai kaikilta arvioitsijoilta korkeimmat pisteet.

Tutkimus- ja selvityshanketta johtaa Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö ja muut konsortiokumppanit ovat Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Ikäinstituutti sekä Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Hankkeen monitieteisellä tutkijaryhmällä on osaamista ja kokemusta tieteellisestä tutkimuksesta sekä järjestöjen, viranomaisten ja kansalaisten välisestä yhteistyöstä. Hankkeen johtajana toimii FT, Dosentti Outi Jolanki, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto, outi.jolanki@uta.fi, http://www.uta.fi/hes/yhteystiedot/henkilosto/jolanki.html

Yhteiskuntapolitiikan keskiöön on kansallisesti ja globaalisti nostettu kysymys siitä miten voidaan parhaiten tukea ikääntyneiden hyvinvointia sekä vastata nyt ja tulevaisuudessa avun ja palveluiden tarpeeseen. Asuinoloilla, asuinympäristöllä ja sosiaalisilla suhteilla on havaittu olevan keskeinen merkitys hyvinvoinnille ja toimintakyvyn säilyttämiselle, ja viime vuosina onkin nopealla tahdilla kehitetty uusia asumisen vaihtoehtoja erityisesti ikääntyneille ihmisille. Toisaalta yhteisöllisyyden vahvistaminen asuinalueilla on tärkeä keino, jolla voidaan edistää kaikenikäisten kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta yhteisössä. Asiaa koskevat tutkimustieto on kuitenkin niukkaa.

Tutkimusryhmä kartoittaa kansainvälisiä ja kansallisia uusia asuinalueiden kehittämisen ja asumisen vaihtoehtoja. Tarkastelemme erityisesti yhteisöllisyyttä painottavia malleja ml. hoivan ja asumisen yhdistävät mallit

Tavoitteena on

–        koota tietoa erityisesti siitä, millaisin keinoin yhteisöllisyyttä pyritään edistämään, ketkä ovat keskeisiä toimijoita ja miten toimintaa organisoidaan.

–        selvittää miten erilaiset mallit ovat yhteydessä asukkaiden kokemaan hyvinvointiin ja osallisuuteen yhteisössä sekä miten ne vastaavat avun ja palveluiden tarpeeseen.

–        jäsentää olemassa olevaa tietoa ja luoda uutta tietoa kirjallisuuskatsausten ja tapaustutkimusten avulla.

Keskeiset käsitteet: asuminen, asuinalue, asuinympäristöt, yhteisöllisyys, hyvinvointi, osallisuus, ikäystävällinen, ikääntyneet, asumispalvelut, hoivapalvelut, muistisairaus, yhteisöasuminen.

Tietoa kerätään julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin toimijoilta sekä asukkailta itseltään kyselyjen, ryhmäkeskustelujen ja haastattelujen avulla. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää viranomaiset ja poliittiset päätöksentekijät, asumisen ja palveluiden suunnittelijat ja toteuttajat sekä kansalaiset ja kansalaisjärjestöt.

http://www.communityforallages.fi/

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae