Siirry pääsisältöön

MANage: Tutkimusprojekti miesten vanhenemisesta, työelämän viimeisistä vuosista ja eläkkeelle siirtymisestä

Projektissa tarkastellaan vanhenemista, työelämän viimeisiä vuosia ja eläkkeelle siirtymistä miesten näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteena on se, miten kulttuuriset miehisyyden ideaalit luovat mallit ja rajat sille, kuinka miehet kokevat oman vanhenemisensa ja yhteiskunnallisen asemansa muutoksen työntekijästä eläkeläiseksi, miten he tulkitsevat erilaisia vaivoja ja oireita suhteessa ikään ja vanhenemiseen, sekä millaisia seurauksia ruumiillisella vanhenemisella on miehille heidän arjessaan. Tarkastelun kohteena on lisäksi se, millaisin tavoin ikä järjestää miesten välisiä suhteita sekä miten miehen paikka perheessä ja työ- ja vapaa-ajan yhteisöissä muuttuu ikääntymisen myötä.

Teoreettisena kiinnostuksen kohteena tutkimushankkeessa on ollut iän, sukupuolen ja yhteiskuntaluokan yhteenkietoutumisen prosessit; muun muassa se, miten yhteiskuntaluokka eriyttää ikääntymisen kokemusta ja eläkkeelle siirtymisen prosesseja, miten työnjakoon liittyvät luokkakulttuurit näkyvät (mies)sukupolvien välisissä suhteissa sekä miten työväenluokkaiset ja keskiluokkaiset miehet suhtautuvat ikääntymisen vaikutusten hidastamiseen ja ulkonäköä korostavaan kulutuskulttuuriin (ns. anti-ageing).

Tutkimuksen aineisto koostuu 50-55 -vuotiaiden työssä olevien ja 65-70 -vuotiaiden eläkkeelle siirtyneiden diplomi-insinöörien ja metallimiesten yksilö- ja ryhmähaastatteluista. Lisäksi projektissa on kerätty sanoma- ja aikakauslehtiaineistoa. Hankkeessa vuosina 2010 ja 2011 haastateltujen miesten seurantahaastattelut toteutetaan keväällä 2017.

Projektin vastuullisina tutkijoina toimivat FT, dos. Ilkka Pietilä ja KT, dos. Hanna Ojala Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Projektin julkaisuja:

Ojala, Hanna, Pietilä, Ilkka & Nikander, Pirjo 2016. Immune to ageism? Men’s perceptions of age-based discrimination in everyday contexts. Journal of Aging Studies, 39, 44-53.

Calasanti, Toni, King, Neal, Pietilä, Ilkka & Ojala, Hanna 2016 (published online). Rationales for anti-aging activities in middle age: aging, health, or appearance? The Gerontologist, doi: 10.1093/geront/gnw111.

Ojala, Hanna, Calasanti, Toni, King, Neal & Pietilä, Ilkka 2016. Natural(ly) men: masculinity and gendered anti-ageing practices in Finland and the USA. Ageing & Society, 36(2), 356-375.

Lumme-Sandt, Kirsi & Pietilä, Ilkka 2014. Isoisyys. Teoksessa Petteri Eerola & Johanna Mykkänen (toim.) Isän kokemus. Gaudeamus, Helsinki. 143-158.

Calasanti, Toni, Pietilä, Ilkka, Ojala, Hanna & King, Neal 2013. Men, Bodily Control, and Health Behaviors. The Importance of Age. Health Psychology 32 (1), 15-23.

Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka (toim.) 2013. Miehistä puhetta. Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit. Tampere University Press, Tampere.

Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka 2013. Maskuliinisuuden hegemoniasta monenkirjaviin eroihin. Kriittisen miestutkimuksen avauksia vanhenemisen tutkimukseen. Teoksessa Hanna Ojala & Ilkka Pietilä (toim.) Miehistä puhetta. Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit. Tampere University Press, Tampere. 17-37.

Pietilä, Ilkka 2013. Työmiehen vanheneva ruumis ja miesten sosiaaliset järjestykset. Teoksessa Hanna Ojala & Ilkka Pietilä (toim.) Miehistä puhetta. Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit. Tampere University Press, Tampere. 197-223.

Pietilä, Ilkka, Ojala, Hanna, King, Neal & Calasanti, Toni 2013. Aging male bodies, health and the reproduction of age relations. Journal of Aging Studies 27 (3), 243-251.

Pietilä, Ilkka & Ojala, Hanna 2011. Acting age in the context of health. Middle-aged working-class men talking about the bodies and aging. Journal of Aging Studies 25 (4), 380-389.

Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka 2010. Sosiaaligerontologian näkökulmia sukupuolistuneeseen vanhenemiseen. Gerontologia 24 (4), 335-344.

Pietilä, Ilkka & Ojala, Hanna 2010. Miesten vanheneminen 2000 -luvun Suomessa. Näkökulmia muuttuviin arkielämän käytäntöihin ja yhteiskuntapolitiikkaan. Futura 29 (3), 66-71.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae