Siirry pääsisältöön

Elinpiiri ja aktiivisena vanheneminen (Mobility and Active Aging, MIIA) / Taina Rantanen

Elinpiiri ja aktiivisena vanheneminen (Mobility and Active Aging, MIIA) / Taina Rantanen

Aktiivisena vanhenemisella tarkoitetaan yksilön itse kokemaa mahdollisuutta elää elämäänsä haluamallaan tavalla. Tähän sisältyy mahdollisuus osallistua yhteiskunnan ja erilaisten yhteisöjen toimintaan, mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä mahdollisuus tavoitella itselle tärkeitä päämääriä. Vanhetessa fyysisen toimintakyvyn, aistien ja kognitiivisten kykyjen heikkeneminen altistaa monet henkilöt ympäristön esteille. Tämä kaventaa heidän elinpiiriään, hankaloittaa heidän liikkumistaan ja voi uhata tärkeisiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin pyrkimistä. Seurauksena voi olla, että henkilö ei enää koe pystyvänsä elämään haluamallaan tavalla ja päättämään omasta elämästään. Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitkä asiat ennustavat sitä, että henkilö kokee pystyvänsä elämään haluamallaan tavalla ja miten henkilöt pyrkivät ylläpitämään tätä tunnetta kun heidän terveytensä ja muut voimavaransa heikkenevät vanhuudessa. Lisäksi selvitetään liikkumisen ja elinpiirin merkitystä aktiivisena vanhenemiseen.

MIIA-tutkimus on jatkoa vuosina 2011–2015 toteutetulle Ympäristötekijät ja liikkumiskyky vanhusten elinpiirin määrittäjinä (LISPE) -tutkimukselle. Tutkimuksessa kerätään haastatteluilla ja mittauksilla tietoa iäkkäiden henkilöiden elinpiiristä, liikkumiskyvystä, aistitoiminnoista, toiminnanohjauksesta, elämänlaadusta, henkilökohtaisista tavoitteista, liikunta-aktiivisuudesta ja harrastuksiin osallistumisesta. Lisäksi kerätään karttapohjaista tietoa tutkittavien lähiympäristössä olevista liikunnan esteistä sekä liikuntaan houkuttelevista ympäristön piirteistä. MIIA-tutkimuksen aineisto yhdistetään LISPE-tutkimuksen aineistoon, jolloin käytettävissä on yhteensä neljän vuoden seuranta-aineisto. Tutkimus toteutetaan vuosina 2015–2018.

Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan käyttää hyödyksi suunniteltaessa kaikille soveltuvia asuinympäristöjä ja iäkkäille tarkoitettuja palveluita.  Lisäksi tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa ja kehitettäessä liikuntamahdollisuuksia kaikenkuntoisille ikäihmisille.

Rahoittajat
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tutkijaryhmä
Vastuullinen tutkija
Professori Taina Rantanen, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Muu tutkimusryhmä
TtT Johanna Eronen; TtM, KM Taina Poranen-Clark

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae