Siirry pääsisältöön

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa vanhojen ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja kustannuksista kahtena viimeisenä elinvuotena ja niiden joukossa, jotka elivät pidempään. Tähän mennessä on tutkittu, miten ikä, kuoleman läheisyys, kotikunta ja dementiadiagnoosi ovat yhteydessä palvelujenkäyttöön. Toinen keskeinen teema on vanhojen ihmisten hoitopolut elämän loppuvaiheessa, esim. miten kuolinpaikka ja siirtymien määrä hoitopaikkojen ja/tai kodin välillä eroavat ikäryhmittäin ja kunnittain.

Tutkimuksen viimeisimmässä vaiheessa kuvataan ja analysoidaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapojen, käytön ja kustannusten kehitystä vuosina 1996–2013. Tutkimuskysymykset ovat esim.: miten eri palveluja käyttäneiden osuus, hoitopäivien määrä, yksilölliset hoitopolut, hoitopaikkojen väliset siirtymät ja kuolinpaikat ovat kehittyneet? Miten pitkäaikaishoidon ja akuutin sairaalahoidon suhde on kehittynyt? Miten yksityisen ja julkisen tahon järjestämän pitkäaikaishoidon roolit ovat kehittyneet? Miten dementiaa sairastaneiden palvelujen käyttö ja palvelujen väliset siirtymät ovat muuttuneet tutkimusvuosien aikana?

Aineisto on muodostettu yhdistämällä tietoja useista kansallisista rekistereistä. Se sisältää tällä hetkellä vuosina 1998–2013 70-vuotiaana tai vanhempana kuolleet suomalaiset (N 502 656) sekä heidän vähintään kaksi vuotta pidempään eläneet verrokkinsa (1 987 240). Aikasarjaa tullaan jatkamaan. Lisäksi käytettään Tervaskannot 90+ -aineistoa, joka sisältää tietoja 90-vuotiaiden ja sitä vanhempien tamperelaisten elinoloista, avun tarpeesta ja lähteistä, sairauksista, terveydestä ja toimintakyvystä, sosiaalisista suhteista sekä yleisestä elämän kokemisesta.

Tutkimuksen rahoittajat
Suomen Akatemia, TASK-hanke, Kunnallisalan kehittämissäätiö ja Kela

Tutkimusryhmä
Vastuullinen johtaja
Professori Marja Jylhä, marja.jylha@tuni.fi
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet), Tampereen yliopisto

Tutkimuksen toinen johtaja
Tutkijatohtori Mari Aaltonen, mari.aaltonen@tuni.fi
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet), Tampereen yliopisto

Tutkijatohtorit
Leena Forma, leena.forma@tuni.fi
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet), Tampereen yliopisto
Jutta Pulkki, jutta.pulkki@tuni.fi
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet), Tampereen yliopisto

Tilastotieteellinen asiantuntija
Jani Raitanen, jani.raitanen@tuni.fi
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet), Tampereen yliopisto

Väitöskirjatutkija
Saritha Vargese, saritha.vargese@tuni.fi

Julkaisut

Forma, L., Aaltonen, M., Raitanen, J., Anthun, K. S. & Kalseth, J. (2020). Place of death among older people in Finland and Norway. Scandinavian Journal of Public Health. 5 Aug 2020, 8 p., 1403494820944073.

Aaltonen, M. S., Forma, L. P., Pulkki, J. M., Raitanen, J. A., Rissanen, P., & Jylhä, M. K. (2019). The Joint Impact of Age at Death and Dementia on Long-Term Care Use in the Last Years of Life: Changes From 1996 to 2013 in Finland. Gerontology and Geriatric Medicine. https://doi.org/10.1177/2333721419870629

Pulkki J, Aaltonen M, Raitanen J, Rissanen P, Jylhä M, Forma L. (2019). Purchases of medicines among community-dwelling older people: comparing people in the last 2 years of life and those who lived at least 2 years longer. European Journal of Ageing. First Online 14 November 2019. pp. 1-9. https://doi.org/10.1007/s10433-019-00543-9

Forma Leena, Aaltonen Mari, Pulkki Jutta, Raitanen Jani, Rissanen Pekka, Seinelä Lauri, Valvanne Jaakko, Jylhä Marja. (2018). Pitkäaikaishoito viimeisenä elinvuotena: Vertailussa suuret kaupungit ja muu Suomi 2002-2013. Suomen Lääkärilehti 73 (38), 2086-2091.

Forma Leena, Rissanen Pekka, Aaltonen Mari, Pulkki Jutta, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2018). Vanhuusiän ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito keskittyy yhä selvemmin viimeisiin elinvuosiin: Vuosien 2001-2003 ja 2009-2011 vertailu. Yhteiskuntapolitiikka 83 (4), 399-411.

Aaltonen M, Forma L, Pulkki J, Raitanen J, Rissanen P, Jylhä M.(2017). Changes in older people’s care profiles during the last two years of life, 1996-1998 and 2011-2013: a retrospective nationwide study in Finland. BMJ Open 7(11):e015130. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2016-015130

Forma L, Jylhä M, Pulkki J, Aaltonen M, Raitanen J, Rissanen P. (2017). Trends in the use and costs of round-the-clock long-term care in the last two years of life among old people between 2002 and 2013 in Finland. BMC Health Services Research 17: 668.

Forma L, Aaltonen M, Pulkki J, Raitanen J, Rissanen P, Jylhä M (2017). Long-term care is increasingly concentrated in the last years of life: a change from 2000 to 2011. Eur J Public Health. 2017 Feb 23. doi: 10.1093/eurpub/ckw260

Forma L, Aaltonen M, Pulkki J, Raitanen J, Rissanen P, Jylhä M (2017): Care service use in two years preceding suicide among older adults – comparison with those who died a  natural   death and those who lived longer. European Journal of Ageing 14 (2):143–153

Masuchi Y, Jylhä M, Raitanen J, Aaltonen M. (2017). The place of death among people with dementia in Finland – the change from 1998 to 2013. Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring 10: 86–93. Published online 2017 Nov 6. https://doi.org/10.1016/j.dadm.2017.10.006

Aaltonen M, Pulkki J, Forma L, Raitanen J, Rissanen P, Jylhä M (2016). Dementialääkkeiden kustannukset ja Kela-korvaukset moninkertaistuivat viimeisinä elinvuosina. Lääkärilehti, 71 (43): 2723-2729.

Forma L, Aaltonen M, Pulkki J, Raitanen J, Rissanen P, Jylhä M (2016): Care service use in two years preceding suicide among older adults – comparison with those who died a natural death and those who lived longer. European Journal of Ageing, online 0410.2016. doi:10.1007/s10433-016-0397-9

Pulkki Jutta, Jylhä Marja, Forma Leena, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Rissanen Pekka (2015) Long-term care use among old people in their last 2 years of life: variations across Finland. Health and Social Care in the Community 24 (4); 439-49.

Forma Leena, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2015). Iäkkäiden sotainvalidien sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö kahtena viimeisenä elinvuotena. Teoksessa Sotainvalidien Veljesliitto (toim.) Tutkijafoorumi. Sotainvalidien Veljesliitto 75 vuotta, 24-41.

Jylhä Marja, Aaltonen Mari, Forma Leena, Rissanen Pekka. (2015) Hoitoketjut ja kuolinpaikat. Vanhusten palliatiivinen hoito. Teoksessa Palliatiivinen hoito, sivut 554-558. Toim. Saarto Tiina, Hänninen Juha, Antikainen Riitta, Vainio Anneli. Duodecim. Livonia Print. Riika 2015.

Aaltonen Mari (2015) Patterns of care in the last two years of life. Care transitions and places of death of old people. Acta Universitatis Tamperensis 2094. Väitöskirja.

Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Forma Leena, Pulkki Jutta, Rissanen Pekka, Jylhä Marja. (2014) Burdensome transitions at the end of life among long-term care residents with dementia. Journal of the American Medical Directors Association. 15:643-648.

Pulkki Jutta, Aaltonen Mari, Forma Leena, Jylhä Marja, Raitanen Jani, Rissanen Pekka. (2014) Pitkäaikaishoito kunnissa vanhuuden viimeisinä vuosina. Palvelujen käytön erot ja muutokset vuosina 2002−2008. Kunnallistieteellinen aikakauslehti vol 42 (1): 27-43.

Aaltonen Mari, Forma Leena, Rissanen Pekka, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2013). Effects of municipality factors on care transitions. Scandinavian Journal of Public Health 41 (6), 604-615.

Forma Leena, Jylhä Marja, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Rissanen Pekka. (2012).  Vanhuuden viimeiset vuodet – pitkäaikaishoito ja siirtymät hoitopaikkojen välillä. Sastamala: Kunnallisalan kehittämissäätiö. (Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisusarja 69).

Aaltonen Mari, Rissanen Pekka, Forma Leena, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2012). The  impact of dementia on care transitions during the last two years of life. Age and Ageing 41 (1), 52-57.

Forma Leena. (2011) Health and Social Service Use Among Older People. The last two years of life. Acta Universitatis Tamperensis 1673. Tampere University Press. Väitöskirja.

Forma Leena, Jylhä Marja, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Rissanen Pekka. (2011). Municipal variation in health and social service use in the last 2 years of life among old people. Scandinavian Journal of Public Health 39 (4), 361-370.

Forma Leena, Rissanen Pekka, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2011). Dementia as a determinant of social and health service use in the last two years of life 1996-2003. BMC Geriatrics 11 (14).

Aaltonen Mari. (2011). Elämän loppuvaiheen monimuotoiset hoitopolut. Hoivapalvelut 3 (2), 20-22.

Aaltonen Mari, Forma Leena, Rissanen Pekka, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2010). Transitions in health and social service system at the end of life. European Journal of Ageing 7 (2), 91-100.

Forma Leena, Rissanen Pekka, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2009). Age and closeness of death as determinants of health and social care utilization: a case-control study. European Journal of Public Health 19 (3), 313-318.

Jylhä M, Forma L, Aaltonen M, Raitanen J, Rissanen P. (2008). Pidentyvä vanhuusikä ja palvelujen uudet haasteet. In Ulla Ashorn, Juhani Lehto (toim.) Tutkijapuheenvuoroja terveydenhuollosta. Helsinki: Stakes, 116-128.

Forma L, Rissanen P, Noro A, Raitanen J, Jylhä M. (2007) Health and social service use among old people in the last 2 years of life. European Journal of Ageing 4 (3), 145-154.

Palaa ylös
×Sulje haku
Hae