skip to Main Content

GEREC:in tutkijat mukana Sotainvalidien Veljesliiton tutkijafoorumissa

Sotainvalidien Veljesliitto täytti 75 vuotta 18.8.2015. Ennen juhlavuotta Veljesliitto kutsui koolle tutkijafoorumin, jonka tarkoitus oli arvioida sotainvalidien kuntoa ja järjestön tekemää työtä. Tutkijafoorumin neljä artikkelia sisältävä kirja julkaistiin 17.8.2015.

Sotainvalidien Veljesliitto täytti 75 vuotta 18.8.2015. Hyvissä ajoin ennen juhlavuotta Veljesliitto kutsui koolle tutkijafoorumin, jonka tarkoitus oli arvioida sotainvalidien kuntoa ja järjestön tekemää työtä. Tutkijafoorumin neljä artikkelia sisältävä kirja julkaistiin 17.8.2015.

GEREC:istä mukana tutkijafoorumissa olivat professori Marja Jylhä ja tutkijatohtori Leena Forma. Tutkimuskohteiksi valittiin sotainvalidien terveys ja toimintakyky sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö. Tutkimukset tehtiin käyttäen olemassa olevia aineistoja, joihin yhdistettiin Valtiokonttorin toimittama tieto sotainvalidiudesta. Oletuksena oli, että sotainvalideilla voi olla heikompi terveys ja toimintakyky kuin muilla saman ikäisillä sotavammansa vuoksi, mutta he ovat saattaneet saada parempaa hoitoa ja kuntoutusta kuin muut.

Sotainvalidien keski-ikä on 91 vuotta, joten heitä oli mukana Tervaskannot 90+ -tutkimuksen aineistossa. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että hyvin korkeaan ikään eläneiden sotainvalidien terveys, toimintakyky ja elämäntilanne eivät juuri poikkea muiden saman ikäisten tilanteesta – ja jos poikkeavat, todennäköisemmin positiiviseen suuntaan.

Iäkkäiden sotainvalidien ja muiden saman ikäisten miesten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä kahtena viimeisenä elinvuotena verrattiin käyttäen COCTEL-hankkeen aineistoa. Sairaalan, pitkäaikaishoidon ja kotihoidon käytössä ei ollut suuria eroja ryhmien välillä, mutta sotainvalidit käyttivät muita miehiä enemmän yksityistä sairaalaa ja luonnollisestikin veljeskoteja. Sotainvalidien ja muiden miesten välillä ei ollut eroa elämän loppuvaiheen siirtymien määrässä, mutta veljeskodeissa oltiin pysyvämmin kuin muissa hoitopaikoissa. Veljeskotien hyviä käytäntöjä voidaan mahdollisesti levittää muualle sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 

Tutkijafoorumiin kuuluvat kutsuttiin osallistumaan Sotainvalidien Veljesliiton 75-vuotisjuhliin. Juhlien aattona professori Marja Jylhälle luovutettiin puolustusministerin myöntämä sotainvalidien ansioristi ansiokkaasta tuesta sotainvalidien hyväksi tehdylle työlle.

Artikkelit:

Jylhä Marja, Enroth Linda ja Forma Leena: Sotainvalidien elämäntilanne ja terveys yli 90-vuotiaana – Tervaskannot 90+ -tutkimuksen tuloksia. Teoksessa Tutkijafoorumi. Sotainvalidien Veljesliitto 75 vuotta, 6–11. Sotainvalidien Veljesliitto, Helsinki.

Forma Leena, Raitanen Jani ja Jylhä Marja: Iäkkäiden sotainvalidien sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö kahtena viimeisenä elinvuotena. Teoksessa Tutkijafoorumi. Sotainvalidien Veljesliitto 75 vuotta, 24–41. Sotainvalidien Veljesliitto, Helsinki.

Lisätietoja:

tutkijatohtori Leena Forma, leena.forma@uta.fi, 040 190 1604

www.sotainvalidit.fi

Back To Top
×Close search
Search