skip to Main Content

Geriatrisen palveluketjun toimivuus ja laatu / Jaakko Valvanne ja Esa Jämsen

Iäkkäille henkilöille suunnatut sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat laajan, monesti niin ammattilaisille kuin vanhoille ihmisille ja heidän omaisilleenkin vaikeasti hahmotettavan kokonaisuuden, joka ulottuu ennaltaehkäisevistä palveluista akuuttihoitoon ja toisaalta elämän loppuvaiheen hoitoon, ja jossa toimii useita sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmiä. Iäkkään väestön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen edellyttää kuitenkin saavutettavia, tarkoituksenmukaisia, oikea-aikaisia ja vaikuttavia palveluita. Varsinkin terveydentilan tai toimintakyvyn muuttuessa äkisti hoidon tulisi järjestyä joutuisasti ja laadukkaasti, jotta toipumiselle ja kotona asumisen jatkumiselle olisi mahdollisimman hyvät edellytykset.

Sujuvien hoitoketjujen lisäksi hoidossa ja kuntoutuksessa tulee huomioida vanhuspotilaiden erityispiireet sekä yleiset mutta usein tavanomaisessa hoidossa huomiotta jäävät geriatriset oireyhtymät, kuten muistisairaudet ja gerastenia. Tärkeää olisi erityisesti tunnistaa iäkkäiden potilaiden joukosta laaja-alaista geriatrista arviointia ja hoito- ja kuntoutustoimia tarvitsevat iäkkäät. Geriatriseen arviointiin perustuvan hoidon ja kuntoutuksen on osoitettu olevan vaikuttavaa, mutta satunnaistettujen tutkimusten tulokset eivät toteudu käytännön kliinisessä työssä tavoitellulla tavalla. Myös hoidon ammatillisessa toteuttamisessa havaitaan usein parantamisen varaa.

Hankkeen tavoitteena on tutkia iäkkäille suunnattujen palveluiden toimintaa, vaikuttavuutta ja laatua niin asiakkaan kuin terveydenhuoltojärjestelmänkin näkökulmasta. Tärkeitä tutkimuskohteita ovat hoitotuloksia ennustavat tekijät, joita voidaan hyödyntää hoidon ja palveluiden kohdentamisessa, sekä suomalaiseen terveydenhuoltojärjestelmään soveltuvien mittareiden ja arvioinnin työkalujen kehittäminen, arviointi ja implementointi. Palveluketjujen tarkastelu käsittää ennaltaehkäisevät kotikäynnit ja terveystarkastukset, kotihoidon ja tavallisen palveluasumisen, geriatrisen poliklinikan, päivystys- ja sairaalahoidon sekä ympärivuorokautisen hoivan. Tämänhetkiset tutkimuksen painopistealueet ovat akuutti- ja sairaalahoito sekä kotihoidon asiakkaiden pitkäaikaissairauksien hoito.

Aineistoina käytetään kotihoidon ja sairaalahoidon RAI-tietoja (Resident Assessment Instrument), Tampereen kaupungin, Tampereen yliopistollisen sairaalan ja THL:n Hoitoilmoitusrekisterin hoitoilmoitustietoja, sairauskertomuksia sekä erikseen kerättäviä tutkimusaineistoja Tampereen yliopistollisesta sairaalasta (Tays Keskussairaala ja Tays Hatanpää). Lisäksi tutkimusryhmä tekee yhteistyötä Tampereen yliopistollisen sairaalan (ensihoito, päivystys, infektiosairaudet) ja THL:n tutkijoiden (PERFECT-hanke) kanssa.

Tutkimuksen rahoittaja
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (valtion tutkimusrahoitus), Tampereen Lääkäripäivien kohdeapuraha

Tutkimusryhmä
Vastuullinen tutkija
Professori (ma) Esa Jämsen, esa.jamsen[at]uta.fi, Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Professori emeritus Jaakko Valvanne, jaakko.valvanne[at]uta.fi, Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto

Tutkijatohtorit
LT Lauri Seinelä, lauri.seinela[at]uta.fi, Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto
Yliopistonlehtori Heini Huhtala, heini.huhtala[at]uta.fi, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (terveystieteet), Tampereen yliopisto

Tohtoriopiskelijat
Saila Haapasalmi, saila.haapasalmi[at]pshp.fi, Vanhusten sairaalahoito ja toistuvat hoitojaksot
Hanna Kerminen, hanna.kerminen[at]uta.fi, Laaja-alaisen geriatrisen arvioinnin käyttö
Heidi Mörttinen-Vallius, Opioidien käyttö kotihoidon asiakkailla
Jukka Rönneikkö, jukka.ronneikko[at]uta.fi, Kotihoidon RAI gerontologisen arvioinnin kohdentamisen työkaluna

Keskeiset julkaisut
Alkuperäistutkimus, Suomen Lääkärilehti 2018: Muistin ja tarkkaavaisuuden häiriöiden seuranta sairaalassa on aiheellista
Alkuperäistutkimus, Journal of American Geriatrics Society, 2017: Predictors for Unplanned Hospitalization of New Home Care Clients
Alkuperäistutkimus, Suomen Lääkärilehti 2016: Virtsatieinfektio vanhuksen sairaalahoidon syynä: onko diagnoosille perusteita?
Katsaus, Suomen Lääkärilehti 2015: Kun tauti paranee mutta potilas ei – Sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn heikentyminen
Pääkirjoitus, Suomen Lääkärilehti 2012: Riskivanhukset tulisi tunnistaa paremmin
Pääkirjoitus, Suomen Lääkärilehti: 2011 Hoitoketjut toimiviksi potilaan ketjuiksi

Yhteistyötahoja
Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (Marja Jylhä tutkimusryhmineen)
Tampereen ammattikorkeakoulu (Taru Lehtimäki, Tuija Rasku, Sirpa Salin)
Tampereen yliopistollinen sairaala (Sanna Hoppu, Satu-Liisa Pauniaho, Jaana Syrjänen, Mika Ukkonen)
THL:n Ikäihmisten palvelut -yksikkö (Harriet Finne-Soveri, Matti Mäkelä) ja Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö CHESS (Unto Häkkinen, Mikko Peltola)

Back To Top
×Close search
Search