skip to Main Content

Ikääntyvän maahanmuuttajan arki

  • 11.12.2018

Ikääntyvän maahanmuuttajan arki Tässä tutkimuksessa tarkastellaan millaista ikääntyvän maahanmuuttajan arkipäivä suomalaisessa yhteiskunnassa on, mikä merkitys sukupolvien välisillä suhteilla ja ylirajaisilla verkostoilla on arjen sujumisen ja suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisen kannalta. Lisäksi tarkastellaan millaisia palveluita ikääntyvät maahanmuuttajat käyttävät. Tutkimus on etnogerontologinen.Tutkimuksen aineisto…

Read more..

Toimijuus, toimintakäytännöt ja ikääntyneiden arkielämä

  • 11.12.2018

Tavoitteena on kehittää edelleen sosiologiaan pohjautuvaa teoreettis-metodologista viitekehystä, lähestyä ja tutkia ikääntyneiden arkielämää, vanhustyön ja vanhuspalvelujen arkikäytäntöjä sekä muun muassa geronteknologian soveltamista arkielämän eri tilanteissa. Tavoitteena on myös rakentaa vanhustenhoidon arkikäytäntöjen arviointiin ja kehittämiseen soveltuva toimintatutkimusmalli.Tutkimukseen liittyen on tekeillä mm.…

Read more..

LinkAgeSA / Teppo Kröger

  • 11.12.2018

Gerontologian tutkimuskeskusPL 35, 40014 Jyväskylän yliopistoKäyntiosoite: Rautpohjankatu 8Gerontologian tutkimuskeskus33014 Tampereen yliopistoKäyntiosoite: Arvo Ylpön katu 34

Read more..

Muuttaminen ja toimijuus vanhetessa

  • 11.12.2018

Monitieteisessä tutkimuksessa yhdistyvät sosiaaligerontologinen, sosiologinen, terveystieteellinen ja yhteiskuntapoliittinen näkökulma. Tutkimuksessa tarkastellaan vanhojen ihmisten asumis- ja muuttoratkaisuihin liittyvää päätöksentekoa ja päätöksiin liittyviä perusteluja. Tutkimus kiinnittää siten erityisesti huomiota siihen kuka tai ketkä kuvataan päätöksentekijöinä asumisratkaisuissa ja millaisen merkityksen muuttopäätöksissä saavat mm.…

Read more..

Immuunisysteemin vanheneminen: solu- ja molekyylitason mekanismit

  • 11.12.2018

Immuunisysteemin vanheneminen: solu- ja molekyylitason mekanismitIhmisen immuunisysteemin toiminta heikkenee iän myötä ja tästä on seurauksena vanhusten lisääntynyt sairastavuus ja kuolleisuus eri infektio- ja syöpätauteihin. Olemme analysoimassa vanhusten immuunisysteemin eri solutyyppien jakaumaa ja toimintaa sekä käyttäen genominlaajuista geenien ilmentymisen tutkimusmetodia haluamme…

Read more..

Aktiivisena vanheneminen – resilienssi ja ulkoinen tuki toiminnanvajauksia modifioivina tekijöinä (AGNES) / Taina Rantanen

  • 11.12.2018

Aktiivisena vanheneminen – resilienssi ja ulkoinen tuki toiminnanvajauksia modifioivina tekijöinä (AGNES) / Taina Rantanen Tämän tutkimuksen tarkoitus on kehittää aktiivisena vanhenemisen arviointimenetelmä ja sen jälkeen tutkia, mitkä seikat ennustavat aktiivisena vanhenemista. Hanke toteutetaan vuosina 2016 - 2021. Tutkimuksessa toteutetaan aktiivisena…

Read more..
Back To Top
×Close search
Search