skip to Main Content

Tutkimusjulkaisu: Plasman soluvapaan DNA:n eri osakomponenttien karakterisaatio ja yhteys ikään liittyvään tulehdukseen ja frailty-syndroomaan

Plasmassa kiertävä soluvapaa DNA on hiljattain osoittautunut uudeksi käytännölliseksi vanhenemiseen liittyvän systeemisen tulehduksen ja solukuoleman indikaattoriksi.

Tässä tutkimuksessa analysoimme soluvapaan DNA eri osakomponenttien (metyloimaton DNA, mitokondrioperäinen DNA, RNAasi P -geeniä koodaava DNA, Alu toistojakso DNA ja kokonais-DNA) yhteyttä eri vanhenemismuutoksiin. Lisäksi analysoimme genominlaajuisen ekspressioanalyysin avulla veren mononukleaarisolujen  immunologista vastetta soluvapaalle DNA:lle.

Tutkimuspopulaatio koostui 144 Tervaskannot 90+ tutkimushenkilöstä sekä 30 nuoresta kontrollihenkilöstä. Havaitsimme, että plasman kokonais-DNA ja metyloimattoman DNA:n määrä indikoivat vanhusten systeemistä tulehdustasoa sekä kognitiivisen ja fyysisen toimintakyvyn heikkenemistä. Myös plasman mitokondrioperäisen DNA määrä korreloi  suoraan heikomman fyysisen toimintakykyyn kanssa. Korkeat plasman kokonais-DNA:n ja metyloimattoman DNA:n pitoisuudet olivat yhteydessä immunoinflammatooristen signalointireittien aktivaatioon vanhuksilla. Nuorilla vastaavanlaista ilmiötä ei havaittu. Tulokset osoittavat, että soluvapaa DNA voisi toimia vanhenemiseen liittyvän toimintakyvyn heikkenemisen biomarkkerina. Soluvapaa DNA saattaa myös indusoida vanhusten immuunisolujen tulehdusreaktiivisuutta.

Jylhävä J, Nevalainen T, Marttila S, Jylhä M, Hervonen A, Hurme M. Aging Cell. 2013 Jun;12(3):388-97. doi:  10.1111/acel.12058.

Back To Top
×Close search
Search