Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet haasteet (COCTEL)

Yleistyvä pitkäikäisyys ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet haasteet (COCTEL)

Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa vanhojen ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja kustannuksista kahtena viimeisenä elinvuotena ja niiden joukossa, jotka elivät pidempään. Tähän mennessä on tutkittu, miten ikä, kuoleman läheisyys, kotikunta ja dementiadiagnoosi ovat yhteydessä palvelujenkäyttöön. Toinen keskeinen teema on vanhojen ihmisten hoitopolut elämän loppuvaiheessa, esim. miten kuolinpaikka ja siirtymien määrä hoitopaikkojen ja/tai kodin välillä eroavat ikäryhmittäin ja kunnittain.

Tutkimuksen viimeisimmässä vaiheessa kuvataan ja analysoidaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapojen, käytön ja kustannusten kehitystä vuosina 1996–2013. Tutkimuskysymykset ovat esim.: miten eri palveluja käyttäneiden osuus, hoitopäivien määrä, yksilölliset hoitopolut, hoitopaikkojen väliset siirtymät ja kuolinpaikat ovat kehittyneet? Miten pitkäaikaishoidon ja akuutin sairaalahoidon suhde on kehittynyt? Miten yksityisen ja julkisen tahon järjestämän pitkäaikaishoidon roolit ovat kehittyneet? Miten dementiaa sairastaneiden palvelujen käyttö ja palvelujen väliset siirtymät ovat muuttuneet tutkimusvuosien aikana?

Aineisto on muodostettu yhdistämällä tietoja useista kansallisista rekistereistä. Se sisältää tällä hetkellä vuosina 1998–2013 70-vuotiaana tai vanhempana kuolleet suomalaiset (N 502 656) sekä heidän vähintään kaksi vuotta pidempään eläneet verrokkinsa (1 987 240). Aikasarjaa tullaan jatkamaan. Lisäksi käytettään Tervaskannot 90+ -aineistoa, joka sisältää tietoja 90-vuotiaiden ja sitä vanhempien tamperelaisten elinoloista, avun tarpeesta ja lähteistä, sairauksista, terveydestä ja toimintakyvystä, sosiaalisista suhteista sekä yleisestä elämän kokemisesta.

Tutkimuksen rahoittajat
Suomen Akatemia, TASK-hanke, Kunnallisalan kehittämissäätiö ja Kela

Tutkimusryhmä

Vastuullinen johtaja

Professori Marja Jylhä, marja.jylha[at]uta.fi, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Tutkimuksen toinen johtaja

Professori Pekka Rissanen, pekka.rissanen[at]uta.fi, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Tutkijatohtorit

Leena Forma, leena.forma[at]uta.fi, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Jutta Pulkki, jutta.pulkki[at]uta.fi, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Mari Aaltonen, mari.s.aaltonen[at]uta.fi, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Tilastotieteellinen asiantuntija

 Jani Raitanen, jani.raitanen[at]uta.fi, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Julkaisut

Aaltonen M, Pulkki J, Forma L, Raitanen J, Rissanen P, Jylhä M (2016). Dementialääkkeiden kustannukset ja Kela-korvaukset moninkertaistuivat viimeisinä elinvuosina. Lääkärilehti, 71 (43): 2723-2729.

Forma L, Aaltonen M, Pulkki J, Raitanen J, Rissanen P, Jylhä M (2016): Care service use in two years preceding suicide among older adults - comparison with those who died a natural death and those who lived longer. European Journal of Ageing, online 0410.2016. doi:10.1007/s10433-016-0397-9

Pulkki Jutta, Jylhä Marja, Forma Leena, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Rissanen Pekka (2015) Long-term care use among old people in their last 2 years of life: variations across Finland. Health and Social Care in the Community 24 (4); 439-49. 

Forma Leena, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2015). Iäkkäiden sotainvalidien sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö kahtena viimeisenä elinvuotena. Teoksessa Sotainvalidien Veljesliitto (toim.) Tutkijafoorumi. Sotainvalidien Veljesliitto 75 vuotta, 24-41.

Jylhä Marja, Aaltonen Mari, Forma Leena, Rissanen Pekka. (2015) Hoitoketjut ja kuolinpaikat. Vanhusten palliatiivinen hoito. Teoksessa Palliatiivinen hoito, sivut 554-558. Toim. Saarto Tiina, Hänninen Juha, Antikainen Riitta, Vainio Anneli. Duodecim. Livonia Print. Riika 2015.

Aaltonen Mari (2015) Patterns of care in the last two years of life. Care transitions and places of death of old people. Acta Universitatis Tamperensis 2094. Väitöskirja.

Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Forma Leena, Pulkki Jutta, Rissanen Pekka, Jylhä Marja. (2014) Burdensome transitions at the end of life among long-term care residents with dementia. Journal of the American Medical Directors Association. 15:643-648. 

Pulkki Jutta, Aaltonen Mari, Forma Leena, Jylhä Marja, Raitanen Jani, Rissanen Pekka. (2014) Pitkäaikaishoito kunnissa vanhuuden viimeisinä vuosina. Palvelujen käytön erot ja muutokset vuosina 2002−2008. Kunnallistieteellinen aikakauslehti vol 42 (1): 27-43.

Aaltonen Mari, Forma Leena, Rissanen Pekka, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2013). Effects of municipality factors on care transitions. Scandinavian Journal of Public Health 41 (6), 604-615.

Forma Leena, Jylhä Marja, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Rissanen Pekka. (2012).  Vanhuuden viimeiset vuodet - pitkäaikaishoito ja siirtymät hoitopaikkojen välillä. Sastamala: Kunnallisalan kehittämissäätiö. (Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisusarja 69).

Aaltonen Mari, Rissanen Pekka, Forma Leena, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2012). The  impact of dementia on care transitions during the last two years of life. Age and Ageing 41 (1), 52-57.

Forma Leena. (2011) Health and Social Service Use Among Older People. The last two years of life. Acta Universitatis Tamperensis 1673. Tampere University Press. Väitöskirja.

Forma Leena, Jylhä Marja, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Rissanen Pekka. (2011). Municipal                       variation in health and social service use in the last 2 years of life among old people.     Scandinavian Journal of Public Health 39 (4), 361-370.

Forma Leena, Rissanen Pekka, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2011). Dementia                       as a determinant of social and health service use in the last two years of life 1996-2003. BMC                       Geriatrics 11 (14).

 Aaltonen Mari. (2011). Elämän loppuvaiheen monimuotoiset hoitopolut. Hoivapalvelut 3 (2), 20-22.

Aaltonen Mari, Forma Leena, Rissanen Pekka, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2010). Transitions in health and social service system at the end of life. European Journal of Ageing 7 (2), 91-100.

Forma Leena, Rissanen Pekka, Aaltonen Mari, Raitanen Jani, Jylhä Marja. (2009). Age and closeness of death as determinants of health and social care utilization: a case-control study. European Journal of Public Health 19 (3), 313-318.

Jylhä M, Forma L, Aaltonen M, Raitanen J, Rissanen P. (2008). Pidentyvä vanhuusikä ja                       palvelujen uudet haasteet. In Ulla Ashorn, Juhani Lehto (toim.) Tutkijapuheenvuoroja                       terveydenhuollosta. Helsinki: Stakes, 116-128.                               

Forma L, Rissanen P, Noro A, Raitanen J, Jylhä M. (2007) Health and social service use among old people in the last 2 years of life. European Journal of Ageing 4 (3), 145-154.