Ajankohtaista

Väitös 19.10.: Liikkumiskyky edellyttää fyysisen toimintakyvyn lisäksi myös tiedonkäsittelyä
TtM Taina Poranen-Clarkin gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Relationship between cognitive performance and mobility over the life course" tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 19.10.2018. Vastaväittäjänä toimii professori Eija Lönnroos (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Taina Rantanen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
Tutkimusuutinen: Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito keskittyy enenevässä määrin viimeisiä vuosia eläviin.
Kun suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi, yhä useampi viettää viimeiset elinvuotensa pitkäaikaishoidossa. Koko viimeisen elinvuotensa ympärivuorokautisessa hoidossa oli 15 prosenttia 70-79-vuotiaista, 31 prosenttia 80-89-vuotiaista ja 48 prosenttia 90-vuotiaista ja sitä vanhemmista vuonna 2011 kuolleista. Sen sijaan ne hyvin vanhat ihmiset, joilla oli edessään vielä ainakin kaksi elinvuotta, olivat pitkäaikaishoidossa entistä harvemmin. Hoito siis keskittyy entistä enemmän hyvin vanhoille ihmisille ja heidän viimeisiin elinvuosiinsa.
Kes­kus­tel­laan työs­sä jat­ka­mi­ses­ta työ­pai­koil­la
JATKIS-hanke on kehittänyt käytännönläheisen työkalun ikääntyville työntekijöille ja esimiehille.
GEREC on mukana Jyväskylän yliopiston Tutkijoiden yössä 28.9.2018
Tarjolla on tutkittua tietoa aktiivisena ikääntymisestä ja siihen liittyvistä tekijöistä.
Tutkimusuutinen: Entistä useampi hollantilainen muistisairas jää kotiin ilman apua
Tuoreen Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan Hollannissa 2000-luvulla toteutetut iäkkäiden hoivapolitiikan tiukennukset näyttävät johtaneet siihen, että kotona asuvat iäkkäät ihmiset, joilla on muistisairaus tai muusta syystä heikentynyt kognitio, jäävät aiempaa useammin ilman hoivaa ja apua.
Ge­ron­to­lo­gian ke­sä­kou­lu haas­taa ikään­ty­mi­sen tut­ki­jat poh­ti­maan omaa roo­li­aan vies­tin­nän ja vai­kut­ta­mi­sen sa­ral­la
Miten ikääntymisen tutkija voi vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon? Entä kuinka saada oma tutkimusala näkymään mediassa ja miksi ylipäätään pitäisi? Jyväskylän yliopistossa 30.–31.8.2018 järjestettävän Gerontologian kesäkoulun teemana on tänä vuonna "Tieteentekijän viestintä ja vaikuttaminen".
Tutkimusuutinen: Ikään­ty­mi­seen liit­ty­vä li­has­voi­man las­ku saat­taa al­kaa nai­sil­la jo vaih­de­vuo­sivai­hees­sa
Tuoreen Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan fyysinen aktiivisuus vähentää vaihdevuosien haitallisia vaikutuksia lihasten toimintaan ja liikkumiskykyyn 47–55-vuotiailla naisilla. Tulokset osoittavat myös, että vaihdevuosien vaihe on yhteydessä keski-ikäisten naisten lihasten suorituskykyyn.
Moniammatillinen ja moderni sote
Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkijoiden moniammatillinen ja monialainen tutkimusryhmä sai yliopistolta Tampere3-hengessä monialaiseen tutkimukseen tarkoitetun 5000 euron sote-tutkimuksen siemenrahoituksen. Tutkimusryhmä käsittää niin geriatrian, gerontologian, ensihoidon ja akuuttihoidon kuin hoitotyön osaamista, ja sitä johtaa geriatrian ma. professori Esa Jämsen.
Tutkimusuutinen: Voi­ma­har­joit­te­lu ja lii­kun­ta­mo­ti­vaatio kul­ke­vat käsi kä­des­sä
Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että voimaharjoittelu lisää ikääntyneiden liikuntamotivaatiota ja edistää liikuntasuunnitelmien tekemistä. Liikuntamotivaatio ja luottamus omiin kykyihin ylläpitää liikuntaharrastusta ovat keskeisiä tekijöitä säännöllisen voimaharjoittelun jatkamisessa.
Siemenrahoitusta viidelle sote-tutkimusaloitteelle
Valmistautuakseen uuden sote-tutkimusalustan perustamiseen yhteiskuntatieteiden ja lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnat sekä johtamiskorkeakoulu käynnistivät yhdessä sote-tutkimusta vahvistavien aloitteiden siemenrahoituksen. Ensimmäinen haku oli auki toukokuun ajan.
Tutkimusuutinen: ERMA-tut­ki­mus osoit­ti: Ve­ren val­ko­so­lu­jen mää­rät ovat yh­tey­des­sä vaih­de­vuo­sien vai­hee­seen
ERMA-tutkimus selvittää naisten vaihdevuositilan hormonaalisten muutosten vaikutuksia laajasti kehon koostumukseen, fyysiseen suorituskykyyn ja aktiivisuuteen sekä psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkijat yllätti havainto, että valkosolujen kokonaismäärässä ja niiden alatyyppien osuuksissa oli merkitseviä eroja eri vaihdevuosivaiheessa olevilla naisilla.
Väitös 8.6.: Työperäinen altistus keski-iässä ennustaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuutta vanhuudessa
MSc Prakash K.C.:n työterveyden alaan kuuluva väitöskirja ”Midlife work exposures and musculoskeletal diseases, mobility limitations and disability in old age: A 28-year follow up of Finnish municipal employees” tarkastetaan 8.6.2018 Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjänä on professori Andreas Holtermann (National Research Centre for the Working Environment, Tanska) ja kustoksena toimii professori Clas-Håkan Nygård. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.
Väitös 25.5.2018: Hyvä ja onnistunut vanheneminen hyvin vanhoilla
MSc Lily Nosratyn gerontologian alaan kuuluvan väitöskirja ”Successful aging among the oldest old (Hyvä ja onnistunut vanheneminen hyvin vanhoilla)” tarkastetaan 25.5.2018 Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjänä on professori Timo Strandberg (Helsingin yliopisto) ja kustoksena toimii professori Marja Jylhä. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.
Tutkimusjulkaisu: Huo­no muis­ti ja hei­kot ja­lat – mo­lem­pi pa­hem­pi
Tuore Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että kävelyvaikeudet ovat kaikkein todennäköisimpiä ikääntyneillä, joilla on heikentyneen jalkojen toimintakyvyn lisäksi myös muistiongelmia.
Gerontologian professori Marja Jylhä sai Eeva Jalavisto -palkinnon
Societas Gerontologica Fennica ry:n vuoden 2018 Eeva Jalavisto -palkinnon saaja on professori Marja Jylhä.
Tutkimusjulkaisu: Epigeneettinen kello kertoo, oletko ikäistäsi vanhempi
Biologinen ikääntyminen etenee yksilöllisesti. Tuoreessa Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin ikääntyviä naiskaksosia tutkimalla yhteisen perimän ja jaettujen ympäristötekijöiden suuri vaikutus biologiseen ikään.
Tutkimushanke: Miten persoonallisuus ennustaa liikunnallista elämää?
PATHWAY-tutkimushankkeessa selvitetään liikuntatottumuksiin liittyviä yksilöllisiä tekijöitä
Pohjoismainen gerontologiapalkinto professori Taina Rantaselle
Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantaselle on myönnetty pohjoismainen gerontologiapalkinto (Sohlberg-palkinto) tunnustuksena ansiokkaasta gerontologian alan tutkimustyöstä.
Luentosarja: Studia Generalia Tampereella
Tänä keväänä Tampereella kuullaan tutkimuksen näkökulmia ikääntymiseen ja vanhuuteen GEREC:n tutkijoiden järjestämässä kaikille avoimessa yleisöluentosarjassa. Tämä monitieteinen luentosarja esittelee Tampereen yliopistossa tehtävää ikääntymiseen ja vanhuuteen liittyvää tutkimusta. Eri tieteenalojen tutkijat tarkastelevat luentosarjassa alan tutkimuksen ajankohtaisia teemoja ja kysymyksiä omien tutkimushankkeidensa näkökulmista. Luentosarja on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Luennot pidetään keskiviikkoisin klo 16.00–17.30 Tampereen yliopisto Linna -rakennuksen Väinö Linna salissa (Kalevantie 5). Poikkeuksena 18.4 luento, joka pidetään Tampereen yliopiston Päätalolla salissa D10b (Kalevantie 4).Luentosaleihin on esteetön pääsy. Tervetuloa!
Tutkimusjulkaisu: Vanhan ihmisen muistiongelmia voidaan testata sairaalassa helposti
Vanhojen, sairaalahoitoon joutuneiden ihmisten muistiongelmia tai sekavuustilaan viittaavia tarkkaavaisuuden häiriöitä voidaan havaita yksinkertaisilla testeillä, todettiin Tampereen yliopiston tutkimuksessa. Sairaalassa ei usein huomata vanhan ihmisen muistiongelmia tai tarkkaavaisuuden häiriöitä. Ne kuitenkin haittaavat toimintakykyä ja hidastavat toipumista muista sairauksista.