Ajankohtaista

Avoin työpaikka: Apurahatutkija
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on haettavana apurahatutkijan tehtävä alkaen 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan.
Tutkimusuutinen: Sin­nik­kyys ja jous­ta­vuus omien ta­voit­tei­den suh­teen saa ikään­ty­neet liik­keel­le
Sinnikäs tavoitteisiin pyrkiminen ja joustava tavoitteiden muokkaaminen ovat keinoja ylläpitää mielen hyvinvointia ikääntymisen tuomista haasteista huolimatta. Tuore tutkimus osoittaa, että sinnikkyys ja joustavuus omien tavoitteiden suhteen on hyödyllistä myös ikäihmisten ulkona liikkumisen kannalta.
GERECin tutkijat osallistuvat tällä viikolla aktiivisesti alan kansainvälisiin ja kansallisiin tapahtumiin
Bostonissa 14.-18.11.2018 järjestettävään Amerikan gerontologiayhdistyksen kongressiin osallistuu seitsemän GERECin tutkijaa Jyväskylästä ja Tampereelta. Bostonissa esitellään mm. ensimmäisiä Agnes-tutkimuksen tuloksia, tuoretta tutkimusta sosioekonomisista terveyseroista 75+ -vuotiailla Pohjoismaissa sekä itse arvioidun terveyden biologisesta perustasta. Yhdeksän GEREC-tutkijaa suuntaa Helsinkiin Liikuntalääketieteen päiville 14.-15.11., ja siellä esillä ovat erityisesti ERMA-tutkimuksen tulokset.
Mitä on ikääntyvän ihmisen hyvinvointi? Keskustelutilaisuus uudesta tutkimuksesta 20.11.2018 klo 13.0015.00 Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere,
Tervetuloa keskustelemaan hyvinvoinnista!
Ikääntyminen Tampereella: tuloksia T60- ja Tervaskannot 90+ -tutkimuksista 09.11.2018 klo 12.0014.00 Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere,
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan tamperelaisten ikääntymisestä Kulttuuritalo Laikun Musiikkisaliin! Tampereen yliopiston ja Gerontologian tutkimuskeskus GERECin ikääntymisen ja vanhuuden tutkijat kertovat perjantaina 9.11. klo 12 T60- ja Tervaskannot 90+ -tutkimusten tuoreista tuloksista. Tilaisuuteen on vapaa ja esteetön pääsy!
Artikkelijulkaisu: Pitkäaikaishoidon filosofisesta perustasta
Tunnustamisen ulottuvuudet perustana vanhojen ihmisten hyvälle elämälle pitkäaikaishoidossa
Väitös 26.10.2018: Tek­no­lo­gi­set apu­vä­li­neet pa­ran­ta­vat muis­ti­sai­raan ar­kea oi­kein käy­tet­ty­nä
FM Merja Riikosen gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja ”Muistisairaan ihmisen kokemukset teknologiasta osana arkea - turvaa vai tunkeilevuutta?” tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 26.10.2018. Vastaväittäjänä toimii dosentti Päivi Topo (Ikäinstituutti, Helsinki) ja kustoksena professori Taina Rantanen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
Väitös 19.10.: Liikkumiskyky edellyttää fyysisen toimintakyvyn lisäksi myös tiedonkäsittelyä
TtM Taina Poranen-Clarkin gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja "Relationship between cognitive performance and mobility over the life course" tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 19.10.2018. Vastaväittäjänä toimii professori Eija Lönnroos (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Taina Rantanen (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.
Tutkimusuutinen: Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito keskittyy enenevässä määrin viimeisiä vuosia eläviin.
Kun suomalaiset elävät yhä vanhemmiksi, yhä useampi viettää viimeiset elinvuotensa pitkäaikaishoidossa. Koko viimeisen elinvuotensa ympärivuorokautisessa hoidossa oli 15 prosenttia 70-79-vuotiaista, 31 prosenttia 80-89-vuotiaista ja 48 prosenttia 90-vuotiaista ja sitä vanhemmista vuonna 2011 kuolleista. Sen sijaan ne hyvin vanhat ihmiset, joilla oli edessään vielä ainakin kaksi elinvuotta, olivat pitkäaikaishoidossa entistä harvemmin. Hoito siis keskittyy entistä enemmän hyvin vanhoille ihmisille ja heidän viimeisiin elinvuosiinsa.
Kes­kus­tel­laan työs­sä jat­ka­mi­ses­ta työ­pai­koil­la
JATKIS-hanke on kehittänyt käytännönläheisen työkalun ikääntyville työntekijöille ja esimiehille.
GEREC on mukana Jyväskylän yliopiston Tutkijoiden yössä 28.9.2018
Tarjolla on tutkittua tietoa aktiivisena ikääntymisestä ja siihen liittyvistä tekijöistä.
Tutkimusuutinen: Entistä useampi hollantilainen muistisairas jää kotiin ilman apua
Tuoreen Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan Hollannissa 2000-luvulla toteutetut iäkkäiden hoivapolitiikan tiukennukset näyttävät johtaneet siihen, että kotona asuvat iäkkäät ihmiset, joilla on muistisairaus tai muusta syystä heikentynyt kognitio, jäävät aiempaa useammin ilman hoivaa ja apua.
Ge­ron­to­lo­gian ke­sä­kou­lu haas­taa ikään­ty­mi­sen tut­ki­jat poh­ti­maan omaa roo­li­aan vies­tin­nän ja vai­kut­ta­mi­sen sa­ral­la
Miten ikääntymisen tutkija voi vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon? Entä kuinka saada oma tutkimusala näkymään mediassa ja miksi ylipäätään pitäisi? Jyväskylän yliopistossa 30.–31.8.2018 järjestettävän Gerontologian kesäkoulun teemana on tänä vuonna "Tieteentekijän viestintä ja vaikuttaminen".
Tutkimusuutinen: Ikään­ty­mi­seen liit­ty­vä li­has­voi­man las­ku saat­taa al­kaa nai­sil­la jo vaih­de­vuo­sivai­hees­sa
Tuoreen Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan fyysinen aktiivisuus vähentää vaihdevuosien haitallisia vaikutuksia lihasten toimintaan ja liikkumiskykyyn 47–55-vuotiailla naisilla. Tulokset osoittavat myös, että vaihdevuosien vaihe on yhteydessä keski-ikäisten naisten lihasten suorituskykyyn.
Moniammatillinen ja moderni sote
Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkijoiden moniammatillinen ja monialainen tutkimusryhmä sai yliopistolta Tampere3-hengessä monialaiseen tutkimukseen tarkoitetun 5000 euron sote-tutkimuksen siemenrahoituksen. Tutkimusryhmä käsittää niin geriatrian, gerontologian, ensihoidon ja akuuttihoidon kuin hoitotyön osaamista, ja sitä johtaa geriatrian ma. professori Esa Jämsen.
Tutkimusuutinen: Voi­ma­har­joit­te­lu ja lii­kun­ta­mo­ti­vaatio kul­ke­vat käsi kä­des­sä
Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että voimaharjoittelu lisää ikääntyneiden liikuntamotivaatiota ja edistää liikuntasuunnitelmien tekemistä. Liikuntamotivaatio ja luottamus omiin kykyihin ylläpitää liikuntaharrastusta ovat keskeisiä tekijöitä säännöllisen voimaharjoittelun jatkamisessa.
Siemenrahoitusta viidelle sote-tutkimusaloitteelle
Valmistautuakseen uuden sote-tutkimusalustan perustamiseen yhteiskuntatieteiden ja lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnat sekä johtamiskorkeakoulu käynnistivät yhdessä sote-tutkimusta vahvistavien aloitteiden siemenrahoituksen. Ensimmäinen haku oli auki toukokuun ajan.
Tutkimusuutinen: ERMA-tut­ki­mus osoit­ti: Ve­ren val­ko­so­lu­jen mää­rät ovat yh­tey­des­sä vaih­de­vuo­sien vai­hee­seen
ERMA-tutkimus selvittää naisten vaihdevuositilan hormonaalisten muutosten vaikutuksia laajasti kehon koostumukseen, fyysiseen suorituskykyyn ja aktiivisuuteen sekä psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkijat yllätti havainto, että valkosolujen kokonaismäärässä ja niiden alatyyppien osuuksissa oli merkitseviä eroja eri vaihdevuosivaiheessa olevilla naisilla.
Väitös 8.6.: Työperäinen altistus keski-iässä ennustaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuutta vanhuudessa
MSc Prakash K.C.:n työterveyden alaan kuuluva väitöskirja ”Midlife work exposures and musculoskeletal diseases, mobility limitations and disability in old age: A 28-year follow up of Finnish municipal employees” tarkastetaan 8.6.2018 Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjänä on professori Andreas Holtermann (National Research Centre for the Working Environment, Tanska) ja kustoksena toimii professori Clas-Håkan Nygård. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.
Väitös 25.5.2018: Hyvä ja onnistunut vanheneminen hyvin vanhoilla
MSc Lily Nosratyn gerontologian alaan kuuluvan väitöskirja ”Successful aging among the oldest old (Hyvä ja onnistunut vanheneminen hyvin vanhoilla)” tarkastetaan 25.5.2018 Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjänä on professori Timo Strandberg (Helsingin yliopisto) ja kustoksena toimii professori Marja Jylhä. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.