Ajankohtaista

Moniammatillinen ja moderni sote
Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopistollisen sairaalan tutkijoiden moniammatillinen ja monialainen tutkimusryhmä sai yliopistolta Tampere3-hengessä monialaiseen tutkimukseen tarkoitetun 5000 euron sote-tutkimuksen siemenrahoituksen. Tutkimusryhmä käsittää niin geriatrian, gerontologian, ensihoidon ja akuuttihoidon kuin hoitotyön osaamista, ja sitä johtaa geriatrian ma. professori Esa Jämsen.
Tutkimusuutinen: Voi­ma­har­joit­te­lu ja lii­kun­ta­mo­ti­vaatio kul­ke­vat käsi kä­des­sä
Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että voimaharjoittelu lisää ikääntyneiden liikuntamotivaatiota ja edistää liikuntasuunnitelmien tekemistä. Liikuntamotivaatio ja luottamus omiin kykyihin ylläpitää liikuntaharrastusta ovat keskeisiä tekijöitä säännöllisen voimaharjoittelun jatkamisessa.
Siemenrahoitusta viidelle sote-tutkimusaloitteelle
Valmistautuakseen uuden sote-tutkimusalustan perustamiseen yhteiskuntatieteiden ja lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnat sekä johtamiskorkeakoulu käynnistivät yhdessä sote-tutkimusta vahvistavien aloitteiden siemenrahoituksen. Ensimmäinen haku oli auki toukokuun ajan.
Tutkimusuutinen: ERMA-tut­ki­mus osoit­ti: Ve­ren val­ko­so­lu­jen mää­rät ovat yh­tey­des­sä vaih­de­vuo­sien vai­hee­seen
ERMA-tutkimus selvittää naisten vaihdevuositilan hormonaalisten muutosten vaikutuksia laajasti kehon koostumukseen, fyysiseen suorituskykyyn ja aktiivisuuteen sekä psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkijat yllätti havainto, että valkosolujen kokonaismäärässä ja niiden alatyyppien osuuksissa oli merkitseviä eroja eri vaihdevuosivaiheessa olevilla naisilla.
Väitös 8.6.: Työperäinen altistus keski-iässä ennustaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä liikunta- ja toimintarajoitteisuutta vanhuudessa
MSc Prakash K.C.:n työterveyden alaan kuuluva väitöskirja ”Midlife work exposures and musculoskeletal diseases, mobility limitations and disability in old age: A 28-year follow up of Finnish municipal employees” tarkastetaan 8.6.2018 Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjänä on professori Andreas Holtermann (National Research Centre for the Working Environment, Tanska) ja kustoksena toimii professori Clas-Håkan Nygård. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.
Väitös 25.5.2018: Hyvä ja onnistunut vanheneminen hyvin vanhoilla
MSc Lily Nosratyn gerontologian alaan kuuluvan väitöskirja ”Successful aging among the oldest old (Hyvä ja onnistunut vanheneminen hyvin vanhoilla)” tarkastetaan 25.5.2018 Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjänä on professori Timo Strandberg (Helsingin yliopisto) ja kustoksena toimii professori Marja Jylhä. Väitöstilaisuuden kieli on englanti.
Tutkimusjulkaisu: Huo­no muis­ti ja hei­kot ja­lat – mo­lem­pi pa­hem­pi
Tuore Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että kävelyvaikeudet ovat kaikkein todennäköisimpiä ikääntyneillä, joilla on heikentyneen jalkojen toimintakyvyn lisäksi myös muistiongelmia.
Gerontologian professori Marja Jylhä sai Eeva Jalavisto -palkinnon
Societas Gerontologica Fennica ry:n vuoden 2018 Eeva Jalavisto -palkinnon saaja on professori Marja Jylhä.
Tutkimusjulkaisu: Epigeneettinen kello kertoo, oletko ikäistäsi vanhempi
Biologinen ikääntyminen etenee yksilöllisesti. Tuoreessa Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin ikääntyviä naiskaksosia tutkimalla yhteisen perimän ja jaettujen ympäristötekijöiden suuri vaikutus biologiseen ikään.
Tutkimushanke: Miten persoonallisuus ennustaa liikunnallista elämää?
PATHWAY-tutkimushankkeessa selvitetään liikuntatottumuksiin liittyviä yksilöllisiä tekijöitä
Pohjoismainen gerontologiapalkinto professori Taina Rantaselle
Jyväskylän yliopiston gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantaselle on myönnetty pohjoismainen gerontologiapalkinto (Sohlberg-palkinto) tunnustuksena ansiokkaasta gerontologian alan tutkimustyöstä.
Luentosarja: Studia Generalia Tampereella
Tänä keväänä Tampereella kuullaan tutkimuksen näkökulmia ikääntymiseen ja vanhuuteen GEREC:n tutkijoiden järjestämässä kaikille avoimessa yleisöluentosarjassa. Tämä monitieteinen luentosarja esittelee Tampereen yliopistossa tehtävää ikääntymiseen ja vanhuuteen liittyvää tutkimusta. Eri tieteenalojen tutkijat tarkastelevat luentosarjassa alan tutkimuksen ajankohtaisia teemoja ja kysymyksiä omien tutkimushankkeidensa näkökulmista. Luentosarja on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Luennot pidetään keskiviikkoisin klo 16.00–17.30 Tampereen yliopisto Linna -rakennuksen Väinö Linna salissa (Kalevantie 5). Poikkeuksena 18.4 luento, joka pidetään Tampereen yliopiston Päätalolla salissa D10b (Kalevantie 4).Luentosaleihin on esteetön pääsy. Tervetuloa!
Tutkimusjulkaisu: Vanhan ihmisen muistiongelmia voidaan testata sairaalassa helposti
Vanhojen, sairaalahoitoon joutuneiden ihmisten muistiongelmia tai sekavuustilaan viittaavia tarkkaavaisuuden häiriöitä voidaan havaita yksinkertaisilla testeillä, todettiin Tampereen yliopiston tutkimuksessa. Sairaalassa ei usein huomata vanhan ihmisen muistiongelmia tai tarkkaavaisuuden häiriöitä. Ne kuitenkin haittaavat toimintakykyä ja hidastavat toipumista muista sairauksista.
Tutkimusjulkaisu: Diabetes ei lisännyt varhaista eläkkeelle siirtymistä
Suomalaistutkimuksessa seurattiin diabetesta ja ennenaikaisesta eläköitymisestä johtuvaa työvuosien menetystä läpi työuran lähes 13 000 henkilön keskuudessa.
Tiedote: Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry: www.gerontologia.fi
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry (KaVa) on gerontologian alan tutkijoille ja toimijoille tarkoitettu tieteellinen yhdistys. Yhdistyksen verkkosivut ovat uudistuneet ja löydät ne osoitteesta www.gerontologia.fi. Sivuilla on yhdistyksen toimihenkilöiden ja Gerontologia-lehden päivitetyt yhteystiedot sekä KaVan blogi (www.gerontologia.fi/blogi/kavan-blogi).
Tutkimusuutinen: Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) on yksi Suomen Akatemian vuosina 2018–2025 rahoittamista tutkimuksen huippuyksiköistä
Se koostuu yli 20 sosiaalipolitiikan, sosiologian ja gerontologian tutkijasta Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistoista. Yksikön tutkimusryhmiä vetävät Teppo Kröger, Sirpa Wrede, Marja Jylhä, Outi Jolanki ja Sakari Taipale.
Väitös 16.2.: Verenkierron mikroRNAt viestivät terveydentilasta ja suorituskyvystä
FM Reeta Kankaan gerontologian ja kansanterveyden väitöskirja ”Aging and microRNA messaging: Associations with systemic estrogen levels and physical performance” tarkastettiin 16.2.2018 Jyväskylän yliopistossa.
Tutkimusjulkaisu: Suurin osa keski-ikäisistä voi mieleltään hyvin
Keski-ikäisten mielen hyvinvoinnin kehityspolut ovat erilaisia. Tuoreessa julkaisussa arvioitiin mielen hyvinvointia monipuolisesti ottamalla huomioon yleinen tyytyväisyys elämään sekä psykologinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Psykologiseen hyvinvointiin sisältyy kokemus elämän merkityksellisyydestä ja henkinen kasvu, sosiaaliseen hyvinvointiin taas tunne ympäristön hallinnasta ja hyväksynnästä.
Tutkimusjulkaisu: Lähijärvi ja ympäristön vaihtelevuus houkuttelevat ikääntyneet ulkoliikuntaan
Asuinympäristöllä on merkitystä iäkkäiden ihmisten liikunnalle.
Tutkimusjulkaisu: Vanhuuden aktiivisuutta arvioiva uusi mittari julkaistu
Jyväskylän yliopistossa on kehitetty mittari, jolla voi arvioida iäkkäiden ihmisten aktiivisuutta. Aktiivisuus tarkoittaa oma-aloitteisuutta ja sitä, että itse tekee jotain tärkeinä pitämiensä asioiden eteen.